X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

19 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 12 odbędzie się X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad
1. Otwarcie X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
9.1. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego
– prezentacja Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r.,
b) stanowiska komisji Sejmiku,
c) debata nad Raportem.
9.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Grzegorza Banasia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
10.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego:
– przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2018r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
10.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
a) przestawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agatę Binkowską Opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2018 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
b) odczytanie przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
c) dyskusja,
d) głosownie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2019-2020, w ramach zadania pod nazwą “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku- Zdroju przy ul. Kopernika 2:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem gruntu o powierzchni 50,00 m² na okres trzech lat
przy głównym wjeździe do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie udzielenia Gminie Busko – Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróz:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sławomira Gierady,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie wydatków promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w latach 2016 – 2018:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Agaty Binkowskiej,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
27. Sprawozdanie z realizacji w latach 2017-2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego” .
28. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018.
29. Interpelacje i zapytania.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja