XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 13 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Odwołanie Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
10. Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko- Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:
a) przedstawienie projektów uchwał – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa – Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego:
a) przedstawienie sytuacji na rynku pracy oraz projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały- wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Artura Konarskiego,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie:
1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
4. przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXXVIII/549/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu w Podzamczu:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej Pana Sławomira Gierady,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o objęcie dofinansowaniem dróg wojewódzkich w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych:
a) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
a) przedstawienie projektu uchwały- wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agaty Binkowskiej,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pana Pawła Krakowiaka,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
39. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2018 rok:
a) wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
b) wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego.
40. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019.
41. Interpelacje i zapytania.
42. Sprawy różne.
43. Zamknięcie XIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.