Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach rozpocznie się XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego województwa świętokrzyskiego.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 5. Wybór sekretarzy obrad.
 6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041:
  – przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  – stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  – dyskusja,
  – głosowanie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Morawicy:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Skarżysku-Kamiennej:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie:
1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom województwa świętokrzyskiego:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVIII/408/16 z dnia 25 listopada 2016r.:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w województwie świętokrzyskim:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
– stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, zmienionej Uchwałą Nr X/122/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej Sławomira Gierady,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Starosty Buskiego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
– głosowanie uchwały.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Marka Bogusławskiego na Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego i uchylenia Uchwały nr XVI/215/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego:
– przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Swajdy,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.

28. Sprawozdanie za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Sprawy różne.

31. Zamknięcie XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.