XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 24 lutego 2014 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej im. Tadeusza Koszarowskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Porządek obrad XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
1. Otwarcie XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

Część I Samorząd Województwa partnerem dla przedsiębiorców w rozwoju regionu
6. Wprowadzenie – Adam Jarubas,  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
7. Bariery i zagrożenia w rozwoju firm, szanse rozwojowe oraz oczekiwane formy współpracy z samorządem województwa:
Ireneusz Janik, prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach,
Tomasz Tworek, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
8. Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach funduszy unijnych – doświadczenia 2007-2013 oraz perspektywy 2014-2020:
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
9. Możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze strony instytucji otoczenia biznesu:
Krzysztof Kobryń, prezes zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o.
Ryszard Stępień, prezes zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o.  
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+”.  
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Podsumowanie i przyjęcie dokumentu końcowego.
Przerwa –  Konferencja prasowa.

Część II
12. Zapytania i interpelacje Radnych.
13. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
14. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
15. Dokonanie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/692/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajem części nieruchomości o powierzchni 14,7 m2 podmiotowi zajmującemu się produkcją radiofarmaceutyków, na okres do 31 maja 2030 roku:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie powierzchni 129,0m2 na okres 3 lat:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Łączna:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Uchwały Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łączna:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Tadeusza Cieślaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „TAMAX” w msc. Sędziszów, ul. Dworcowa 46, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Sportowej 2 w Sędziszowie jako instalacji regionalnej w regionie 3 gospodarki odpadami komunalnymi:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” sp. z o.o. w Radomiu, ul. Wrocławska 3, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania
„Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Mościckiego 43 w Skarżysku – Kamiennej jako instalacji regionalnej w regionie 6  gospodarki odpadami komunalnymi:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
28. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał
29.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w przedmiocie  działalności statutowej  jednostki oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2012-2013:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grigora Szaginiana,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie obrad XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.