Sesja

XLIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

15 października o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się XLIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

I Część robocza

1. Otwarcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w Morawicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gierlachów, gmina Dwikozy, zajętej pod drogę wojewódzką Nr 777:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bodzentyn, gmina Bodzentyn, z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką Nr 751:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Raków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Górno:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja.
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni
106 m2, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,54 m2, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu  Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczenia o powierzchni 41,80 m2, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 58,22 m2, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/644/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2033 (2 projekty):
a) wystąpienie Skarbnika Województwa  Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
21. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok (2 projekty):
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Dziekana,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
24. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok:
a) wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka,
b) wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa.
25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.

II. CZĘŚĆ UROCZYSTA

1. Otwarcie części uroczystej 49. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Wprowadzenie Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
3. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.
4. Powitanie uczestników uroczystej części sesji.
5. Podsumowanie działalności Samorządu Województwa w latach 2014-2018.
a) projekcja okolicznościowego filmu,
b) wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku  Arkadiusza Bąka,
c) wystąpienie Marszałka Województwa  Adama Jarubasa.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wręczenie podziękowań.
8. Wyprowadzenie Sztandaru Województwa.
9. Zamknięcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja