XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

Wybór wicemarszałka województwa, wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego oraz stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu – to najważniejsze punkty XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 10 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12.

 

Część robocza – godz. 10:00

1. Otwarcie XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze zmienionego Uchwałą
Nr XIV/195/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 roku:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Marka Bogusławskiego.
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. “Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana
Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2020 roku:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej „POLREGIO spółka akcyjna”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pana Pawła Krakowiaka,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pana Pawła Krakowiaka,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.

Część uroczysta – godz. 13:00

21. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego.
22. Uroczyste wręczenie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.
23. Zamknięcie XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.