XXI sesja Sejmiku Województwa

 XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

 XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Porządek  obrad:
1.Otwarcie  XXI sesji  Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Wybór sekretarzy obrad.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołów XIX, XX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
6.Zgłoszenie interpelacji.
7.Informacja    Marszałka  Województwa  z  działalności  Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego  w okresie pomiędzy sesjami.
8.Informacja  Przewodniczącego   i   Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych  w okresie pomiędzy sesjami.
9.Rozpatrzenie  projektów  uchwał  w  sprawie:
9.1. zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008r. (dwa projekty).
9.2. zmian  w  budżecie  województwa na 2008r.
a)wystąpienie Marszałka Województwa
b)stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
c)dyskusja
d)głosowanie uchwał.
10. Rozpatrzenie     projektu      uchwały    w    sprawie   ustalenia  „Kryteriów       podziału   środków   Funduszu  Pracy   dla   samorządów  powiatowych na finansowanie  w   2009   roku  programów  na  rzecz promocji zatrudnienia,  łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych”.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko  Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
11. Powołanie  Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej
b) wystąpienie Marszałka Województwa
c) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną
d) ogłoszenie wyników głosowania
e) stwierdzenie podjęcia uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego /European Network of Regional Culinary Hertige/.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012.”
a) wystąpienie Członka Zarządu –  Lecha Janiszewskiego
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
d) dyskusja
e)głosowanie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oświadczenia Sejmiku
w sprawie reorganizacji sądów powszechnych w Polsce.
a) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego
b) dyskusja
c) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia od osób fizycznych nieruchomości przeznaczonych pod budowę zbiornika wodnego Wierna rzeka na rzece Łososinie.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
d) dyskusja
e) głosowanie uchwały.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie   obrad  XXI  sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.