Zdalna Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego W Dniu 29 Czerwca, Przewodniczy Radny Andrzej Pruś

XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

29 radnych wzięło udział w prowadzonej zdalnie XXII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w poniedziałek 29 czerwca br. Obrady, prowadzone przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia, dotyczyły m.in. nowych zasad przyznawania stypendiów dla studentów medycyny. Radni przegłosowali też przekazanie dla ośrodków pomocy społecznej środków ochronnych, niezbędnych w walce z koronawirusem. Ustalono także listę świętokrzyskich zabytków, którym przyznane zostaną dotacje na prace konserwatorskie.

Radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej, w wysokości 480 tysięcy zł, dla gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie w wysokości po 20 tys. zł otrzymają 24 świętokrzyskie gminy, zarekomendowane przez Państwową Straż Pożarną. Marszałek Andrzej Bętkowski poinformował radnych, że samochody będą użytkowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które uczestniczą w akcjach ratowniczych razem z Państwową Strażą Pożarną.

Sejmik przychylił się także do udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, staszowskiego oraz sandomierskiego, gdzie testowany jest Model Kooperacji w ramach programu pn. „Liderzy Kooperacji”. Założenia programu zostały rozszerzone o walkę z epidemią koronawirusa. Jak podkreśliła wicemarszałek Renata Janik, nadzorująca w województwie realizację zadań z zakresu polityki społecznej, zakupione z przyznanych dodatkowych ponad 2,6 mln zł środki ochrony osobistej będą przekazane do 46 ośrodków pomocy społecznej. Głównym celem ma być minimalizowanie skutków epidemii Covid-19 i ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Radni Sejmiku zatwierdzili również zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. Plan dochodów zwiększy się o ponad 7 mln 530 tys. zł, natomiast plan wydatków zwiększy się o ponad 16 mln 84 tys. zł. Deficyt w roku bieżącym zwiększy się o około 8,5 mln zł. Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia finansowania inwestycji drogowych m.in. w gminie Suchedniów, Ostrowcu Świętokrzyskim, Nowym Korczynie, Włoszczowie, Radoszycach. Większe środki finansowe zapisano także na przebudowę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, prace w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, w Wojewódzkim Domu Kultury.

Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Zmiany wynikają m.in. z nowych uwarunkowań prawnych; sytuacja nadzwyczajna związana z pandemią koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie w założonym terminie spotkań z mieszkańcami, prowadzenia konsultacji społecznych, konferencji. Prace nad kształtem Strategii Rozwoju powinny się zakończyć w bieżącym roku. Sejmik zatwierdził też uchwałę w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Jednocześnie pracę zakończyła Komisja Statutowa, której przewodniczył radny Sławomir Gierada.

Dzięki podjętej dzisiaj uchwale Sejmiku, 23 zabytki – sakralne i świeckie – z terenu województwa zostaną objęte dotacją na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Całkowita wartość dotacji wyniesie 320 tysięcy zł.

Sejmik przegłosował również uchwałę w sprawie stypendium, przyznawanego przez samorząd województwa dla studentów medycyny IV, V i VI roku, którzy zadeklarują, że po ukończeniu kształcenia lekarskiego podejmą pracę w zawodzie w naszym regionie. Zmieniono także zasady przyznawania stypendium. Nabór w projekcie stypendiów dla przyszłych lekarzy rozpocznie się 1 września i potrwa do 15 października. Jak podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski, stypendia przeznaczone są dla osób, które zdecydują się w przyszłości pracować w medycznych specjalizacjach deficytowych.

Sejmik przegłosował również „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”, przygotowywany pod nadzorem członka Zarządu Województwa Marka Jońcy. Powstał on na podstawie oceny jakości powietrza w regionie. Choć stale on się poprawia, wciąż odnotowywane są przypadki przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Największym problemem jest emisja zanieczyszczeń z prywatnych gospodarstw, małych kotłowni domowych. Konieczna więc jest realizacja działań naprawczych, przede wszystkim termomodernizacja systemów grzewczych, zastosowanie nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, a także edukacja ekologiczna. Sejmik przyjął także uchwałę wprowadzającą ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Od lipca br. zakazuje się stosowania miału węglowego jako materiału do spalania w piecach grzewczych. Również od 1 lipca br. gminy mogą starać się o pomoc z ministerialnego programu “Stop Smog”, zakładającego dotowanie termomodernizacji domowych systemów grzewczych.

Galeria zdjęć