Radni Sejmiku Wojewódzrwa Świętokrzyskiego I Prezydium Sejmiku, Sala Kameralna Filharmonii Świętokrzyskiej

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja

W poniedziałek, 22 listopada 2021 roku o godzinie 11:00, rozpocznie XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady, odbywające się w trybie zdalnym, będą prowadzone z sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego 12. Przebieg sesji można śledzić online pod adresem: transmisja.esesja.pl. Transmisja zostanie uruchomiona po rozpoczęciu sesji.

Porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku – wystąpienie przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Veroniki Kurdybakhy,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego:
  1.  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5.  głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków- Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  4. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXIII/448/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2022-2024:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  4. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  5. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku – wystąpienie przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Veroniki Kurdybakhy,
  6. dyskusja,
  7. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/474/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2022 r. :
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu  Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  4. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz województwa świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  4. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  4. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla marszałka województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej uwzględnienia w budżecie województwa na rok 2022 środków na remont drogi wojewódzkiej nr 757:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 28. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Z uwagi na stan epidemii obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku tel. 41 342 19 44 lub 41 342 12 17 najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sesji. Na stronie internetowej województwa pod adresem: https://www.swietokrzyskie.pro dostępna będzie transmisja online.