Obrady Komisji Budzetu Prowadziła Magdalena Zieleń.

Z obrad komisji

Dziś obradowały dwie komisje Sejmiku Województwa: Komisja Budżetu i Finansów pod przewodnictwem radnej Magdaleny Zieleń i Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia. W posiedzeniu komisji budżetu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik.

W proponowanym porządku 50 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów jako pierwsze znalazły się projekty uchwał w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej mieszkańcom Obwodu Winnickiego na samym terytorium Ukrainy.
Jak poinformowała Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd Województwa zaproponował przekazanie kwoty 250 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 250 tys. zł na pozostałe usługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywającym w Polsce. Takie same kwoty i ich podział zaplanowano dla mieszkańców Obwodu Winnickiego, przy czym to Urząd Marszałkowski ma kupować materiały i wyposażenie zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Projekty obydwu uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych.

W porządku obrad znalazły się również 4 projekty uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 oraz projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. Najważniejsze zmiany omówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, skarbnik województwa. A dotyczyły one m.in. zmian w zakresie wydatków stanowiących kwotę zwiększenia o ponad 8 mln. zł. Dwie inwestycje drogowe: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Plenna oraz budowa obwodnicy Staszowa zostały przesunięte do inwestycji drogowych, realizowanych w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Spora kwota korekty dotyczyła również przywróceniu niezrealizowanego planu z roku 2021, a dotyczącego operowania siecią szerokopasmową województwa świętokrzyskiego i jej utrzymania.

Wszystkie 4 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie podczas głosowania.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obrady komisji zdominowały: sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo – finansowych w roku 2021 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz dwie informacje:

  • na temat stanu prac nad nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz
  • uzupełniona informacja dotycząca mapy tzw. ,,białych plam” w dostępie do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego oraz możliwych działań w celu ich eliminacji.

Informacja na temat stanu prac nad nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 objęła prace i cykl spotkań zespołów roboczych, powołanych w celu wspierania programowania nowego Programu regionalnego województwa świętokrzyskiego w zakresie realizacji Celów Polityki Spójności w latach 2021-2027. Wspieranie procesu przygotowania projektu polegało m.in. na: wypracowaniu propozycji zapisów Programu, określeniu celów, działań i wskaźników monitorowania w zakresie poszczególnych obszarów. W sprawozdaniu znalazły się również: opis struktury Programu, szczegóły kontraktu programowego ustalone podczas negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która pozytywnie oceniła działanie Urzędu w zakresie przygotowania RPO.

Z informacji przygotowanej przez Aleksandrę Marcinkowską, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że od kwietnia 2020 roku pracodawcy złożyli łącznie ponad 4 tysiące wniosków, z czego po weryfikacji WUP wypłacił tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – ponad 318 mln. zł. Wsparcie finansowe otrzymało prawie 3 tys. przedsiębiorców, co pozwoliło ochronić ponad 83 tysiące miejsc pracy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Galeria zdjęć