Przemawia Wicemarszałek Renata Janik

Jak zwiększyć szanse zawodowe młodzieży

Podnoszenie jakości kształcenia w liceach, technikach oraz szkołach branżowych w oparciu o fundusze unijne, prezentacja oferty studiów na Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście regionalnego rynku pracy oraz omówienie znaczenia budowy kompleksu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar dla edukacji i przyszłych szans zawodowych młodzieży – to główne tematy zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego konferencji, do udziału w której zaproszono dyrektorów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych.  Spotkanie otworzyła wicemarszałek Renata Janik.

– Chcemy pokazać dyrektorom szkół ponadpodstawowych – a za ich pośrednictwem uczniom i absolwentom tych placówek, że region świętokrzyski daje realne szanse na dobre wykształcenie oraz ciekawą karierę zawodową i warto związać swoją przyszłość z naszym województwem – poinformowała wicemarszałek Renata Janik. I jak przekonywała – Duża w tym zasługa funduszy europejskich, dzięki którym podnosi się jakość kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Aktualne zapisy programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027” przewidują ok. 142 mln zł wsparcia dla szkolnictwa zawodowego oraz ok. 38 mln zł dla liceów. Podział środków pokazuje, że priorytetem, zarówno dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jak i dla Komisji Europejskiej jest budowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. To kontynuacja działań, realizowanych w latach 2014-2020 – dodała wicemarszałek.

O planach, dotyczących finansowania świętokrzyskiego szkolnictwa ponadpodstawowego ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027, w tym możliwości rozwijania kształcenia w zakresie przedmiotów technicznych oraz ścisłych mówiła Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W projektach dla szkół zawodowych w dalszym ciągu możliwe będzie finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym kursów i szkoleń dających im uprawnienia i umiejętności cenione na rynku pracy. Finansowane będą ponadto płatne staże młodzieży w firmach. Nauczyciele i instruktorzy zawodu w dalszym ciągu będą mieli możliwość podnoszenia oraz aktualizowania swojej wiedzy branżowej. Celem projektów będzie również zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, tak aby jak największa część praktyk uczniowskich odbywała się w firmach – zgodnie z zasadą „uczenie się przez pracę”.  Natomiast – zgodnie ze stanowiskiem KE – możliwości zakupu nowego sprzętu dla szkół zawodowych będą ograniczone w projektach, realizowanych na poziomie regionu (będzie to możliwe w projektach centralnych).    W liceach głównym kierunkiem działań będzie realizacja różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym zajęć dotyczących tzw. umiejętności przekrojowych (umiejętność uczenia się, współpracy, krytycznego myślenia itp.). Ponadto jednym z priorytetów w najbliższych latach będzie podnoszenie jakości i skuteczności doradztwa zawodowego, zarówno w liceach jak i w szkołach zawodowych. Celem jest wsparcie uczniów w racjonalnym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W projektach, kierowanych do obu typów szkół, będzie także możliwość rozwijania wsparcia psychologicznego dla młodzieży – poprzez zatrudnianie psychologów i pedagogów, finansowanie warsztatów lub zajęć grupowych i indywidualnych, warsztatów dla rodziców itd. Zgodnie z oczekiwaniami KE w szkołach zawodowych i ogólnokształcących prowadzone będą także zajęcia antydyskryminacyjne oraz kształtujące postawy proekologiczne (m. in. świadomość konsumencka oraz kwestie ekologiczne na stanowisku pracy).

Podczas konferencji prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak zaprezentował plany, dotyczące działalności GUM w regionie świętokrzyskim, szczególnie w kontekście tworzenia miejsc pracy, oczekiwań co do profilu kwalifikacji pracowników oraz rozwijania kooperacji z innymi podmiotami w regionie.

Z kolei rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Koruba przedstawił ofertę uczelni dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz plany politechniki, dotyczące kształcenia w nadchodzących latach wysoko wykwalifikowanych kadr technicznych.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które ustanawiają standardy kształcenia oraz rozwoju zawodowego w Polsce i będą normowały rozwój karier zawodowych przyszłych absolwentów szkół średnich.

Galeria zdjęć