Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu I Turystyki 18.06.2021.

Z obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W piątek, 18 czerwca br., obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni, podczas spotkania, pozytywnie zaopiniowali „Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania, włączyli do porządku obrad dyskusję nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Pozostałymi tematami, nad którymi pochylili się radni podczas obrad Komisji były projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminów przyznawania stypendiów uczniom liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Oba projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Posiedzenie Komisji odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Na wstępie radni przyjęli “Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r.” stanowiący syntetyczny opis działań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku w zakresie realizacji polityk, programów, strategii i pozostałych dokumentów, mających na celu wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w podziale na obszary tematyczne oraz zestawienie przedsięwzięć, inicjatyw i projektów realizowanych w 2020 roku i będących w zakresie kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jak również wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

Członkowie Komisji w przebiegu obrad pozytywnie zaopiniowali “Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz “Sprawozdanie finansowe województwa świętokrzyskiego za 2020 rok”. Radni wydając opinię na temat “Sprawozdania finansowego województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” potwierdzili przedstawienie w nim rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2020r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy, a także zgodność formy i treści sprawozdania z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kolejnym punktem obrad było pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych.

Radni z aprobatą przyjęli Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn.” Świętokrzyski program stypendialny realizowany w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

W przypadku uczniów szkół ogólnokształcących celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ogólnodostępnych liceach ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.
W przypadku uczniów szkół zawodowych celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej bądź rodzinnej, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Radni uchwalili ponadto, że z budżetu województwa świętokrzyskiego w 2021 rok zostanie udzielona Miastu i Gminie Busko-Zdrój pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Koszty realizacji tego przedsięwzięcia przekroczyły bowiem uzyskane wsparcie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wyżej wspomniana pomoc finansowa jest wydatkiem uzasadnionym z punktu widzenia polityki kulturalnej województwa świętokrzyskiego.

Ostatnim punktem w porządku obrad było pozytywne przyjęcie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2021 roku.

 

Galeria zdjęć