Przewodnicząca Komisji Prowadzi Obrady Komisji

Z obrad komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras obradowała komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Obrady zdominowały tematy finansowe i dyskusja nad nowymi planami rozbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego.

Radni komisji Edukacji, Kultury i Sportu przyjęli informację w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, za I półrocze 2021 roku. Najwięcej czasu zabrały wystąpienia dyrektorów placówek kulturalnych i księgowych, którzy zdawali sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za I półrocze tego roku.

Zaopiniowano też jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania  „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”.

Rozbudowa sceny teatralnej

W porządku obrad znalazły się m.in. informacje o przebiegu planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku sporządzone przez 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzyma łącznie w tym roku z budżetu województwa świętokrzyskiego kwotę  ponad 6 mln. zł na działalność statutową oraz na 3. Kielecki  Międzynarodowy Festiwal Teatralny ( 450 tys. zł.). Ponad 10 milionów złotych przeznaczono na przebudowę i rozbudowę zabytkowego obiektu, ale kwota ta wzrośnie w związku z rozszerzeniem zakresu rozbudowy. Jak wynika z relacji Jarosława Milewicza, zastępcy dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego całkowity koszt miałby wynieść ponad 18 mln, z czego 11 mln ma sfinansować ministerstwo, a 8,5 mln ma pochodzić z budżetu województwa i innych źródeł.

Rozbudowa teatru o dodatkową kieszeń sceniczną wiąże się m.in. z zakupem kamiennicy obok bez lokatorów. Jak przekonywał dyrektor teatru rozwiązanie to spowoduje, że teatr w Kielcach byłby jednym z najlepszych teatrów w Polsce. Przewodnicząca komisji poprosiła o przygotowanie wizualizacji rozbudowy teatru.

Ze sprawozdania budżetowego wynika, że do czerwca koszty jednostki wyniosły prawie 3 mln 900 tys. zł. Do tego okresu spektakle obejrzało 3.171 widzów, co stanowi  29% planu rocznego. Wystawiono 36 spektakli, w tym 3 premiery. 

Najniższe płace

Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsumowała pierwsze półrocze i stwierdziła, że instytucje kulturalne, podległe marszałkowi dość dobrze sobie poradziły w czasach pandemii i prowadzą wiele inwestycji. Wciąż powraca temat niskich płac doświadczonych pracowników Muzeum Narodowego w Kielcach i Centrum Bajki w Pacanowie.

Muzeum Narodowe w Kielcach  otrzyma w tym roku dotację z budżetu województwa na kwotę ponad 5 mln zł oraz ponad 1 mln zł na kontynuację zadania Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu z budżetu otrzyma zgodnie z umową 350 tys. zł.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z budżetu województwa otrzymała 6 mln 480 tys. zł. W I połowie zakupiono zbiory na kwotę prawie 125 tys. zł. Do czerwca koszty wyniosły ponad 3 mln 200 tys.

Program naprawczy  w toku

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – ze środków budżetu województwa uzyskał prawie 4 mln. 600 tys. zł oraz na kontynuację zadania „Bardzo Młoda Kultura” (42 tys. 500 zł). Do czerwca koszty wyniosły ponad 2 mln 500 tys. zł. Jacek Sabat, dyrektor placówki zapewnił, że program naprawczy placówki jest w toku, m.in. ograniczono umowy cywilno-prawne i umowy- zlecenia.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach  dotacja z budżetu województwa wyniosła w tym roku ponad 7 mln zł z czego na prace remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych w Parku Etnograficznym w Tokarni – 300 tys. zł . Do czerwca koszty wyniosły ponad 3 mln 600 tys. zł. Ze sprzedaży biletów uzyskano prawie 300 tys. zł. W pierwszym półroczu ponad 100 tys. zł wyniosła rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. 

Inwestycja ukończona

Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie z budżetu województwa dostanie ponad 2 miliony. Udało się sprzedać bilety, w tym na naukę śpiewu i gry na instrumentach, na kwotę 120 tys. zł. Do czerwca koszty wyniosły ponad 1 mln 400 tys. zł. Ponad 22 miliony kosztowała ostatecznie rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Pak Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycję zakończono, a dofinansowanie pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Centrum prowadziło m.in. warsztaty no-line, ferie dla dzieci i Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci, który zgromadził prawie 12 tys. uczestników.

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach otrzymała z budżetu województwa prawie 8 mln zł na wskazane zadania. Pomimo pandemii udało się zorganizować 20 koncertów symfonicznych, 3 koncerty edukacyjne i 7 koncertów kameralnych. Do czerwca koszty wyniosły ponad 3 mln 900 tys. zł.

Skwerek Wiesława Gołasa?

Radni poparli również inicjatywę nazwania imieniem i nazwiskiem – znanego aktora Wiesława Gołasa, który pochodził z okolic Kielc – ulicy lub skweru w Kielcach. Przewodnicząca komisji poinformowała również radnych, że są zbierane fundusze na ławeczkę poświęconą Bronisławowi Opałce.

Galeria zdjęć