Radny Sejmiku Artur Konarski I Członek Zarządu Marek Jońca

Z obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem radnego Artura Konarskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

Radni zapoznali się z realizacją „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

W harmonogramie realizacji działań naprawczych zawartych w POP wskazano następujące zadania:

  • ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych;
  • ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów;
  • prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych.

Na posiedzeniu radni zapoznali się z informacją z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin w roku 2020. Przyjęli także sprawozdanie z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za 2020 rok.

Podstawowe zadania realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 2020 roku dotyczyły m.in.:

  • ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
  • organizacji działalności edukacyjnej,
  • współdziałania w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami organizacyjnymi,
  • utrzymania trwałości projektu „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”,
  • realizacji projektu „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • realizacji zadania „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych.

Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).