Marta Solińska Pela I Andrzej Pruś Podczas Obrad Zdalnych Komisji

Z obrad Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji a także przyjęcie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w roku 2022 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta” – tymi między innymi zagadnieniami zajęły się obradujące 23 marca Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenia obu Komisji odbyły się w trybie zdalnym. W posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego uczestniczył przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego obradujący pod przewodnictwem Macieja Gawina pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji, Kacpra Zięby i Veroniki Kurdybakhy, którzy złożyli pisemne rezygnacje z mandatów radnych. Jednocześnie Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyboru dwojga radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. Są nimi Alina Piwczyk z okręgu II obejmującego powiaty konecki, skarżyski i starachowicki oraz Karol Prostak z tego samego okręgu.

Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącznie do trzydziestu dziewięciu świętokrzyskich gmin trafi 1 490 000 złotych. Działania samorządu województwa korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego w regionie.

Komisja Samorządu Terytorialnego zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2022 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach a także z informacją dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z przedstawioną informacją do świadczenia usług dla operatorów wykorzystywanych jest 127 węzłów dystrybucyjnych i 8 węzłów szkieletowych. Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 47 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu tj. od 1 marca 2019 roku do 31 stycznia 2023 roku wyniosły 22 415 277 złotych, natomiast koszty z tytułu operowania Siecią w tym okresie wyniosły 18 951 515 złotych.

 

Z kolei Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podczas czwartkowego posiedzenia, któremu przewodniczyła Agnieszka Buras pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w kwocie 150 000 złotych w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Festiwal odbędzie się w dniach 6 – 16 lipca 2023 roku w Kielcach. W ramach jubileuszowego 50. Festiwalu Harcerskiego zaplanowano koncert galowy laureatów w amfiteatrze Kadzielna, przeglądy i warsztaty artystyczne, korowód festiwalowy, koncerty plenerowe w centrum Kielc, wystawę historyczną i sesję naukową pt. „Fenomen Kieleckiego Festiwalu Harcerskiego”. Łączny przewidywany koszt wydarzenia przy 500 uczestnikach to 1 400 000 złotych.

Członkowie Komisji zapoznali się z programem obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Rocznicowe uroczystości, zaplanowane na 12 i 13 lipca 2023 roku, odbędą się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W ramach obchodów planowane są m.in. wystawy, spotkanie z twórcami michniowskiego mauzoleum, konferencje naukowe oraz konkursy dla uczniów, wyjazdy edukacyjne do mauzoleum, towarzyszące wydawnictwa, koncert “Oratorium Michniowskiego”.

Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2022 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego realizuje zadania związane zarówno z pielęgnowaniem polskości, rozwojem i kształtowaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców województwa, jak również pielęgnowaniem i rozwijaniem tożsamości lokalnej. Podstawowym narzędziem służącym realizacji tego zadania są programy regionalne o tematyce patriotycznej. Do tego typu programów zaliczyć można m.in. Świętokrzyski Program Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”.

W 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 1627/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”, którego celem jest kształtowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, poczucia świadomości historycznej, regionalnej oraz narodowej poprzez podejmowanie różnorodnych działań patriotycznych. W realizację programu, poprzez podejmowanie różnorodnych działań patriotycznych, włączyły się instytucje prowadzone przez Samorząd Województwa oraz organizacje pozarządowe w obszarze edukacji oraz kultury, wspierane przez budżet samorządu.

Realizacja programu edukacji patriotycznej w roku 2022 miała na celu przede wszystkim zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski i działania zmierzające do uczczenia osób i rocznic wydarzeń. Województwo Świętokrzyskie w swoich przedsięwzięciach włączyło się w obchody ważnych rocznic, które uchwałą Sejmu RP stały się wydarzeniami patriotycznymi w skali ogólnopolskiej.

Wśród różnych form uczczenia rocznic, osób, wydarzeń ważnych dla historii Polski i naszego regionu znalazły się konferencje, wykłady, debaty, warsztaty, wystawy, koncerty, konkursy, itp.

Realizatorami i partnerami niniejszych przedsięwzięć były:

  1. Muzeum Narodowe w Kielcach;
  2. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach;
  3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach;
  4. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
  5. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach;
  6. Muzeum Wsi Kieleckiej;
  7. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
  8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach;
  9. Organizacje pozarządowe

Galeria zdjęć