Przewodnicząca Komisji Magdalena Zieleń

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

W czwartek, 23 marca pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń odbyło się 66. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał m.in. w sprawie w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok a także w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Komisja obradowała w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja.

Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącznie do trzydziestu dziewięciu świętokrzyskich gmin trafi 1 490 000 złotych. Działania samorządu województwa korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego w regionie.

Członkowie Komisji również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce w kwocie 150 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Festiwal odbędzie się w dniach 6 – 16 lipca 2023 roku w Kielcach. W ramach jubileuszowego 50. Festiwalu Harcerskiego zaplanowano koncert galowy laureatów w amfiteatrze Kadzielna, przeglądy i warsztaty artystyczne, korowód festiwalowy, koncerty plenerowe w centrum Kielc, wystawę historyczną i sesję naukową pt. „Fenomen Kieleckiego Festiwalu Harcerskiego”. Łączny przewidywany koszt wydarzenia przy 500 uczestnikach to 1 400 000 złotych.

Czwartkowe posiedzenie poświęcone było także m.in. zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz zmianom w budżecie województwa na 2023 rok. Zgodnie z projektem uchwały plan dochodów w bieżącym roku ogółem zwiększy się o kwotę 8 306 017 złotych, natomiast plan wydatków ogółem zwiększy się o kwotę 17 099 923 złotych. Deficyt budżetu zwiększy się więc o kwotę o 8 793 906 złotych.

Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim. Według przyjętego projektu za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobierane będą opłaty w następujących wysokościach: 50 złotych za część teoretyczną w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania tramwajem, 200 złotych za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T, 250 złotych za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Opłaty o których mowa ulegać będą corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Członkowie Komisji przyjęli ponadto projekt uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice. Zapoznali się też ze sprawozdaniem z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2022 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Galeria zdjęć