Las, Drzewa

Utworzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy realizującej działania w ramach międzynarodowego projektu pn. „NACAO – Nature-based Carbon Offsets”/Kompensacja emisji dwutlenku węgla oparta na naturze”

Departament Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy Departamentu Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. „NACAO – Nature-based Carbon Offsets”/Kompensacja emisji dwutlenku węgla oparta na naturze” zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych.

Regionalna Grupa Interesariuszy zaangażowana zostanie w działania podejmowane w ramach projektu  w celu podjęcia współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na zagadnieniach z obszaru zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych.

Interesariusze, nie tylko zostaną zaproszeni do udziału w zaplanowanych spotkaniach i ewentualnych wyjazdach, ale także będą aktywnie uczestniczyć we wprowadzeniu ulepszeń w lokalnych dokumentach strategicznych. Powyższe przyczyni się do zwiększenia zdolności we wprowadzaniu do naszego regionu praktyk, które pozwolą na usprawnienie regionalnych instrumentów polityki.

Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z obszarem zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych.

Podmioty, które chciałyby włączyć się we wspólne działania na rzecz zmian klimatycznych oraz kompensacji emisji dwutlenku węgla w województwie świętokrzyskim w ramach projektu NACAO – Nature-based Carbon Offsets” zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: anna.lewicka@sejmik.kielce.pl do dnia: 31 marca br.

Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Pokora tel. 41 395 11 29.

Dane objęte obowiązkiem informacyjnym RODO można odnaleźć pod adresem:

https://bip.sejmik.kielce.pl/807-rodo/6415-klauzula-o-rodo.html