Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Nowy rok akademicki 2014/2015 zainauguruje Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku w Kielcach. W uroczystości weźmie udział marszałek Adam Jarubas.

                                                          ***
Wicemarszałek Grzegorz Świercz weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. konsultacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do roku 2020”. „Świętokrzyski programu na rzecz osób starszych do roku 2020” jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i starzenie się mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Ma służyć wypracowaniu i wdrożeniu działań na rzecz osób starszych w dokumentach regionalnych i lokalnych. Jednym z jego zadań jest wskazanie i wzbogacanie oferty kierowanej do osób starszych i niesamodzielnych, wymagających objęcia usługami opiekuńczymi. „Świętokrzyski program na rzecz osób starszych do 2020” będzie realizowany przez: samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz organizacje pozarządowe. Instytucją zarządzającą programem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

                                                       ***
W Sadowiu Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie także udział w konferencji związanej z powołaniem Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego, która odbędzie się w Sandomierzu. Świętokrzyskie Forum Terytorialne zostało powołane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca 2014 roku w ramach wypełniania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Forum ma być organem opiniodawczo – konsultacyjnym Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyznaczania kierunków oraz sposobu realizacji polityki rozwoju województwa. Do zadań ŚFT należeć będzie kształtowanie koncepcji strategii rozwoju regionu w oparciu o dyskusję nad założeniami Polityki Regionalnej województwa, analiza realizacji strategii i programów pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa oraz ocena efektów realizacji polityki regionalnej w województwie z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych.

                                                   ***
W Starostwie Powiatowym w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej.

Źródło: Biuro Prasowe UM