Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Prawie 100 milionów złotych na budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków otrzyma w sumie 14 projektów wybranych w ramach konkursu dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Dzisiaj o godz. 10.15 w sali lustrzanej Suchedniowskiego Domu Kultury „Kuźnica” (ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów) marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik podpiszą pre-umowy z przedstawicielami gmin, które otrzymały dofinansowanie na zgłoszone projekty.

W ramach konkursu wpłynęło 29 projektów. Do oceny merytorycznej skierowanych zostało 16 projektów, z czego 14 projektów spełniło kryteria dopuszczające i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Projekty dotyczą budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych. Łączną kwota dofinansowania z EFRR to ponad 97, 4 mln PLN

***

Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach będzie gościem spotkania opłatkowego.

***

Obradować będą Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Samorządu Terytorialnego oraz Rewizyjna. W obrad poszczególnych Komisji uczestniczyć będą wicemarszałek Jan Maćkowiak i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Porządek posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok.
3.Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na I półrocze 2017 r. Porządek posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok.
3.Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu Terytorialnego na I półrocze 2017 r. Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok.
3.Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
4.Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

***

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Starostwie Powiatowym w Kielcach uczestniczył będzie w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ludowych Zespołów Sportowych.

 

Biuro Prasowe