Podpisanie Umowy Na Dofinansowanie Projektu Rewitalizacja Zagnańska Szansą Na Rozwój (2)

Zagnańsk coraz piękniejszy i nowocześniejszy

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym budynkom, obiektom, terenom – taki jest cel projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”. Inwestycja zmieni oblicze gminy oraz poprawi jakość życia jej mieszkańców. Umowę na dofinansowanie z wójtem Zagnańska Wojciechem Ślefarskim podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu wziął udział dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. 

– Gmina Zagnańsk uzyska wsparcie w wysokości  2 775 906,10 zł. Dofinansowanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, integracji i ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

– Bardzo dziękuję za ten projekt. Dzięki tym środkom Zagnańsk zyska na wyglądzie i funkcjonalności. To gmina turystyczna z pięknymi okazami przyrodniczymi i zabytkami i cieszę się, że z tych inwestycji będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. 

W ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” dofinansowanego z działania 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 planowana była realizacja dziewięciu zadań, w tym jedno przez partnera z sektora MŚP, zaś dwa przez partnerów samorządowych – powiat kielecki oraz województwo świętokrzyskie.

– Większość zadań już wykonaliśmy na tzw. preumowie, a dziś podpisujemy tę właściwą i będziemy mogli ubiegać się o refundacje tych działań. Pozyskane fundusze zmieniają gminę na lepsze – dodał wójt Zagnańska Wojciech Ślefarski.

W ramach projektu gmina zbudowała miasteczko rowerowe na terenie skateparku, wykonała termomodernizację budynku ośrodka zdrowia, zbudowała parking przy szkole podstawowej, przebudowała boisko sportowe, wykonała montaż monitoringu. Poprawiono również stan techniczny zabytkowej “Dróżniczówki”.

W ramach umowy partnerskiej powiat kielecki wybudował chodnik przy ulicy Przemysłowej, zaś województwo świętokrzyskie przejście dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, a partner z sektora MŚP poszerzy sferę gospodarczą o wiatę handlową na terenie rekreacyjnym.

Głównym celem projektu realizowanego przez gminę Zagnańsk jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym budynkom, obiektom, terenom, co finalnie służyć ma wsparciu integracji społecznej oraz przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa na obszarze rewitalizacji. Realizacja projektu służyć będzie także wsparciu rozwoju turystyki, zwiększeniu atrakcyjności obszaru rewitalizacji, dostępu do infrastruktury edukacyjnej, kulturowej, ochronie zabytków znajdujących się na obszarze rewitalizacji oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa.

Ogólna powierzchnia terenów objętych rewitalizacją wynosi 3 ha. Koszt całkowity projektu wynosi 7 086 840,46 zł, dofinansowanie z RPOWŚ – 2 775 906,10 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa: 183 600,46 zł

Warto dodać, ze w ramach RPOWŚ 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich podpisano już 41 umów na łączną kwotę 250, 5 mln zł. Dzięki realizacji projektów rewitalizacyjnych zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne. Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję.

Dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to realne wsparcie dla samorządów, które służy rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.