Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania Fotografia Skalowana

Zainicjowano nowy projekt systemowego wsparcia seniorów

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach we wtorek 8 listopada zainicjowano nowy, pilotażowy projekt z zakresu polityki senioralnej, który wspólnie realizować będą samorządy miasta Kielce i gmin z terenu powiatu kieleckiego. Jego celem jest wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych świadczonych seniorom. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a nadzorować jego realizację ma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, którzy podpisali listy intencyjne z gospodarzami gmin, przystępujących do projektu.

Samorząd województwa świętokrzyskiego, dostrzegając potrzebę wsparcia seniorów z terenu gmin powiatu kieleckiego i miasta Kielce w codziennym funkcjonowaniu – poprzez zapewnienie im skoordynowanego systemu usług społecznych i zdrowotnych w społeczności lokalnej, podjął działania, mające na celu wsparcie samorządów lokalnych w zakresie realizacji działań pomocowych na rzecz tej grupy.

Spotkanie informacyjne, które zorganizowano we wtorek 8 listopada, dotyczyło planowanej realizacji projektu pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, który finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych we współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, a także podmiotami leczniczymi świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

– Seniorzy to znacząca grupa naszej społeczności, dlatego też przykładamy dużą uwagę do wspierania ich w dalszym rozwoju, utrzymaniu sprawności, samodzielności i zdrowia – podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Inicjujemy dzisiaj nowy projekt, chcąc podpowiadać, jak otaczać osoby starsze lepszą i bardziej wszechstronną opieką, pokazać, skąd czerpać środki finansowe na takie inicjatywy – dodał marszałek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nadzorować będzie realizację nowego, szerokiego projektu systemowego, który ma być prowadzony do końca 2027 r. Będzie on finansowany dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypracowane w tym czasie zasady i nowe modele wsparcia seniorów będą mogły zostać wdrożone do realizacji w kolejnych gminach w regionie.

– Otrzymamy na ten projekt 10 mln euro z Unii Europejskiej – podkreśliła wicemarszałek województwa Renata Janik. – Te pieniądze będą służyć naszym aktywnym seniorom, mieszkańcom w wieku powyżej 60 roku życia. Chcemy, aby osoby starsze mogły korzystać ze wszystkich realizowanych obecnie i uruchamianych nowych form wsparcia, by mogły być aktywne, mieć szeroki dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej, by te osoby pozostawały samodzielne i w pełni mogły cieszyć się życiem. Drugą grupą wsparcia będą osoby starsze, które wymagają pomocy, udzielanej w ich miejscu zamieszkania – podkreśliła wicemarszałek.

Podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali listy intencyjne z przedstawicielami 18 gmin z terenu powiatu kieleckiego i miasta Kielce, które zadeklarowały chęć przystąpienia do realizacji projektu. Projekt ma zostać uruchomiony w 2023 r.