Bawiące Się W Przedszkolu Dzieci

Zapraszamy na szkolenie on-line dotyczące tworzenia projektów z zakresu edukacji przedszkolnej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na wideospotkanie, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów „przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie, zaplanowane na 2 października br., będzie poświęcone dwóm aktualnie ogłoszonym konkursom w ramach RPOWŚ 2014 – 2020. 

Jeden z nich dotyczy całego województwa, drugi odnosi się do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Kielc i okolicznych gmin. Planowane, łączne dofinansowanie projektów w ramach obu konkursów to 4 mln zł.

Nabory wniosków na dofinansowanie projektów z Poddziałania 8.3.1 i 8.3.6 RPO „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” dają szansę na zakładanie nowych przedszkoli lub zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach. W ramach projektów możliwe jest finansowanie codziennego funkcjonowania placówki, zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia nauczycieli przedszkola, zakupów, m.in. zabawek i mebli a także wspieranie dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Wnioski można składać od 28 września do 16 października br. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.

Szkolenie na temat trwających konkursów „przedszkolnych” odbędzie się w formie zdalnej 2 października 2020 r., w godz. 10.00 – 14.00.

Formuła spotkania będzie mieć charakter informacyjno-szkoleniowy. Program przewiduje:

  • prezentację regulaminów konkursów „przedszkolnych”,
  • przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu,
  •  odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia i oceny wniosku o dofinansowanie,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu on-line prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres infoEFS@sejmik.kielce.pl do 1 października br. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę instytucji. Do osób, które wyślą zgłoszenie na spotkanie, mailem zwrotnym zostanie przesłany link do wideospotkania.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w spotkaniu, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ tylko w celu jego organizacji.