Umws Slider 1 669 M 1

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020

Tematem bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, będą projekty przewidujące aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Spotkanie będzie poświęcone konkursowi z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ 2014-2020,  odbędzie się 10 sierpnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).


Konkurs z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” umożliwia zdobycie dofinansowania na kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno – zawodową, wykorzystującą, w zależności od potrzeb uczestników projektów, elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem reintegracji społecznej i zawodowej. Wsparcie może być realizowane przez:

– Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),

– Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ),

– Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS).

Konkurs z Poddziałania 9.1 skierowany jest do obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Planowana, łączna wartość dofinansowania projektów w konkursie to ponad 9 mln zł. Departament Wdrażania EFS będzie prowadził nabór wniosków od 27 sierpnia do 7 września 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.

Program warsztatów przewiduje:

– prezentację regulaminu konkursu z Poddziałania 9.1, ukierunkowanego na rozwijanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej,

– omówienie przebiegu i kryteriów oceny projektów przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS,

– pracę uczestników z przykładowym projektem z Poddziałania 9.1, polegającą na analizie kluczowych fragmentów wniosku o dofinansowanie (opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań),

– omówienie zasad tworzenia budżetu projektu,

– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników szkolenia, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

Lokalizacja