Img 2155

Znamy świętokrzyskich liderów kooperacji

Przedstawiciele powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, staszowskiego i sandomierskiego oraz gmin: Bieliny, Łopuszno, Oksa, Bogoria i Łoniów podpisali 1 sierpnia,  umowy o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – reprezentowanym przez marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Współrealizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami: podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach realizuje projekt „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami województw makroregionu wschodniego, reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w: Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

– Celem projektu, jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego  i świętokrzyskiego – wyjaśniła Barbara Jakacka–Green, dyrektor ROPS.

Jak zaznacza, jest to projekt, który zakłada realizację wsparcia niebezpośredniego dla beneficjentów, czyli rodzin i osób, które tego wsparcia będą potrzebować, ale wsparcie dla gmin i powiatów. Adresatami projektu są pracownicy socjalni Ośrodków  Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz instytucji współpracujących w ramach działań pomocowych. – Po raz pierwszy udaje nam się pozyskać środki w wysokości ponad 12 milionów na fachowe, specjalistyczne wsparcie. Jest to ogromna kwota pieniędzy która wydatkowana będzie do końca pierwszego kwartału 2021 r. – poinformowała Barbara Jakacka–Green.

Realizacja założeń projektu przyczyni się do włączenie zasobów różnych sektorów,  tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji  w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji poprzez wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Opracowany instrument – Model Kooperacji, zapewni wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób/rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach. Stworzy możliwość ich aktywizacji i usamodzielniania się.

– W ramach projektu „Liderzy kooperacji” możemy wspólnie doskonalić nowe kompetencje pracy socjalnej. To trudna tematyka, obecnie pojawiają się nowe zagrożenia zarówno w pracy socjalnej, jak i kondycji polskich rodzin. Są one związane m.in. z coraz częściej zażywanymi dopalaczami. Stąd potrzeba wypracowania nowych sposobów reagowania na sytuacje kryzysowe i zagadnienia, którymi Ośrodki Pomocy Społecznej  czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie się zajmują. Potrzebujemy nowych kompetencji, a na pewno łatwiej będzie te kompetencje zyskać współpracując między sobą, wymieniając się doświadczeniami. Stąd idea tego ponadregionalnego projektu, w którym uczestniczyć będzie osiem gmin wiejskich i sześć powiatów województwa świętokrzyskiego – tłumaczył marszałek Adam Jarubas.

Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – reprezentowanym przez marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu, w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój podpisali przedstawiciele powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, staszowskiego i sandomierskiego oraz gmin: Bieliny, Łopuszno, Oksa, Bogoria i Łoniów.

– Powiat kielecki realizuje partnerstwo w programie poprzez wspólny udział z gminami Łopuszno i Bieliny. W ramach projektu pracownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostanie fachowo, merytorycznie przeszkolony jeżeli chodzi o pojęcie współpracy w obszarze pomocy rodzinom potrzebującym na płaszczyźnie porozumienia z instytucjami, jednostkami pomocy społecznej, m.in. policji i wszystkich podmiotów, które realizują zadania na rzecz pomocy rodzinie – przybliżył Michał Godowski, starosta kielecki.

W ramach uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji” będą uczestniczyli w  tworzeniu, konsultacjach i testowaniu  założeń Modelu Kooperacji. Będą objęci działaniami edukacyjnymi, tj.: specjalistycznymi szkoleniami  w ramach regionalnej i ponadregionalnej „Szkoły kooperacji”, możliwością korzystania  z platformy edukacyjnej oraz uczestnictwa w spotkaniach seminaryjno-warsztatowych i partnerskich spotkaniach wymiany doświadczeń.  Ponadto uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradców oraz animatorów.

Lokalizacja