Społeczeństwo

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji”

Logo3

Zapraszam Państwa do współpracy w ramach projektu „Liderzy kooperacji” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna), współrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami: podkarpackim (Lider), lubelskim, mazowieckim i podlaskim w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych – takich jak m.in.: edukacja, sądownictwo, policja, kultura czy organizacje pozarządowe, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich. Model ten przyjmie schemat wielowymiarowej interwencji wobec rodzin i osób, pozostających w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej mając na celu doprowadzenie do sytuacji w której jednostki lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić role społeczne w sferze rodzinnej, towarzyskiej, zawodowej i obywatelskiej oraz podejmować obowiązek odpowiedzialności wobec zagrożeń społecznych w swoim środowisku lokalnym.

Przedstawiciele podmiotów regionalnych będą uczestniczyli w:
– spotkaniach z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, przedstawianiu swego stanowiska, zgłaszaniu uwag, rekomendacji do przygotowanych założeń i dokumentów (współpraca),
– szkoleniach mających na celu zwiększenie kompetencji osób tworzących politykę regionalną w zakresie metodyki budowania konstruktywnej współpracy,
– udzielaniu wsparcia podległym jednostkom w gminach i powiatach województwa świętokrzyskiego zaangażowanych w realizację projektu (max. 8 gmin wiejskich i 6 powiatów),
– zapewnieniu przepływu informacji związanych z realizacją projektu podległym jednostkom w gminach i powiatach województwa świętokrzyskiego zaangażowanych w realizację projektu,
– rekomendowaniu przyjętych rozwiązań modelowych po zakończeniu realizacji projektu.
Realizacja Projektu wpłynie na:
– włączenie zasobów różnych sektorów w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
– wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
– wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,
– profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację.

Dla podmiotów regionalnych w pierwszym roku realizacji Projektu (tj. do 31.03.2019 roku) przewidziany jest udział w Szkole Kooperacji – dwóch jednodniowych szkoleniach oraz udział w konsultacjach opracowanego Modelu Kooperacji.
Pierwsze ze szkoleń Szkoły Kooperacji, na które serdecznie zapraszam licząc na Państwa obecność, odbędzie się w drugiej połowie lipca 2018 r. w Rzeszowie. O miejscu oraz dokładnym terminie szkolenia poinformujemy Państwa po wyłonieniu wykonawcy (obecnie trwa procedura przetargowa na wybór organizatora szkoleń; przewidywany termin szkolenia to 18.07.2018 r.). Jego celem jest zwiększenie kompetencji osób tworzących politykę regionalną w zakresie metodyki budowania konstruktywnej współpracy, wymiana doświadczeń ponadregionalnych, integracja podmiotów wojewódzkich z makroregionów oraz poznanie dobrych praktyk. Uczestnicy szkoleń będą mieć zapewnione wyżywienie, noclegi, a po zakończeniu otrzymają stosowne certyfikaty.

Przedstawiając syntetyczne informacje na temat projektu pn.: „Liderzy kooperacji” pragnę zaprosić Państwa do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia. Tym samym zwracam się z prośbą o wyznaczenie osoby do współpracy w działaniach Projektu oraz udziału w Szkole Kooperacji.

Udział w realizacji Projektu jest bezpłatny i nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań finansowych.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 5 podmiotów sektorowych województwa świętokrzyskiego.

W sprawach związanych z realizacją Projektu kontakt z Karoliną Jarosz – Koordynatorem Projektu – tel. 41 342 12 42, adres e-mail: karolina.jarosz@kielce.sejmik.pl

Zgłoszenie proszę złożyć:
drogą e-mailową (w wersji zeskanowanej) na adres: karolina.jarosz@sejmik.kielce.pl
dostarczyć do siedziby ROPS Kielce /osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej / na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Termin składania kart zgłoszeń upływa w dniu 4 lipca 2018 r.
Załącznik:

Zaproszenie_wojewodzkich_podmiotow_sektorowych_do_wspolpracy

List_referencyjny

Karta_zgloszen__podmioty_wojewodzkie_

Protokół z dnia 05.07.2018 r. – wybór wojewódzkich podmiotów sektorowych

foto
Lider projektu