Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Vii Kadencji

Zarząd przyjął uchwałę kompetencyjną

Obradujący pod przewodnictwem marszałek Renaty Janik Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Jednocześnie Zarząd zdecydował o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

W celu optymalizacji i usprawnienia działania Urzędu Marszałkowskiego zdecydowano o podziale dotychczasowego Departamentu Inwestycji i Rozwoju i utworzeniu dwóch odrębnych departamentów: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego. Zadania dotychczasowego Departamentu Kontroli i Certyfikacji będą realizowane w strukturze Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego. Nowy regulamin zakłada także utworzenie Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska, który scala trzy dotychczas odrębnie działające departamenty: Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Gospodarki Odpadami, a także Przyrody i Klimatu. Z kolei zadania związane z edukacją przeniesione zostały do nowego Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z uchwałą kompetencyjną, w obszarze bezpośredniego nadzoru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, która kieruje pracą całego Urzędu Marszałkowskiego znalazły się: Gabinet Marszałka Województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Departament Kontroli i Audytu, Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Budżetu i Finansów, Biuro Radców Prawnych, Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, Geodeta Województwa Świętokrzyskiego oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych.

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha odpowiadał będzie za koordynację zadań samorządu województwa związanych z wdrażaniem Działań FEŚ 2021-2027, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; kształtowania środowiska; pozwoleń zintegrowanych i sektorowych; geologii; gospodarki odpadami; opłat ekologicznych. Sprawował będzie bezpośredni nadzór nad pracą Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska.

Wicemarszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Markowi Bogusławskiemu, Zarząd powierzył koordynację zadań samorządu województwa w zakresie organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz bezpośredni nadzór nad pracą Departamentu Ochrony Zdrowia, a także Departamentu IT.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś koordynował będzie realizację zadań samorządu województwa w zakresie: obsługi kancelaryjno-biurowej Sejmiku Województwa; gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości; geodezji i kartografii; zagospodarowania przestrzennego; dróg wojewódzkich; planowania energetycznego; kolejowych przewozów pasażerskich; transportu.  Bezpośrednio nadzorował będzie pracę Kancelarii Sejmiku, Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury.

Członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Anicie Koniusz, Zarząd powierzył koordynację zadań samorządu województwa w zakresie: edukacji; kultury; turystyki i sportu oraz bezpośredni nadzór nad pracą Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych.

Sekretarzowi Województwa powierzono koordynację realizacji zadań samorządu województwa w zakresie: spraw organizacyjno-administracyjnych; spraw personalnych; szkoleń i rozwoju zawodowego oraz bezpośredni nadzór nad pracą Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Skarbnik Województwa odpowiadał będzie za koordynację zadań samorządu województwa w zakresie: zarządzania finansami Województwa; prowadzenia rachunkowości; egzekucji należności; rozliczania wynagrodzeń; obsługi księgowej zadań współfinansowanych z funduszy unijnych oraz sprawował bezpośredni nadzór nad pracą Departamentu Budżetu i Finansów.

Pełna treść obu uchwał zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.