Img 8698

Zarząd województwa z absolutorium z wykonania budżetu

Podczas XLVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni udzielili absolutorium z wykonania budżetu Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. Przyjęty został również apel dotyczący upamiętnienia 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa. Przyznano stypendia dla uzdolnionych sportowców oraz kolejne granty w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej.

Przed rozpoczęciem merytorycznej części obrad wręczone zostały stypendia samorządu województwa dla uzdolnionych sportowców ze Świętokrzyskiego. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Po raz pierwszy na sesji Sejmiku zaprezentował się Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.
– Chcemy, aby radni Młodzieżowego Sejmiku uczestniczyli w sesjach czy komisjach. Chcemy rozmawiać o szansach dla młodzieży i tych zagadnieniach, które z powodów ustawowych są rzadziej poruszane przez Sejmik, a z punktu widzenia młodzieży są ważne – mówił o obecności radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku.

– Reprezentujemy różne środowiska ze wszystkich zakątków województwa świętokrzyskiego. Dokonaliśmy wyboru spośród samych siebie i to pierwsza taka praktyka w Polsce, kiedy dorośli zostawiają całkowicie młodzieży możliwość wyboru. Podczas naszej pierwszej sesji dyskutowaliśmy o tym co dalej, co możemy zrobić dla młodzieży w regionie. Chcemy powołać komisje problemowe, mamy wiele pomysłów i liczymy na otwartość radnych, byśmy mogli czerpać z ich wiedzy i doświadczenia i brać dobry przykład – mówiła Magdalena Malec, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas ubiegłotygodniowych obrad Komisji Sejmiku Województwa, wszystkie one pozytywnie opiniowały udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok Zarządowi Województwa. Był to główny punkt obrad.

– Możemy obecnie mówić o warunkach stabilności finansowej budżetu województwa. W 2017 roku realizowaliśmy jako Urząd Marszałkowski i jednostki podległe 96 projektów, których wartość to 1,3 mld złotych. W 2017 roku na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg wydatkowano ponad 138 mln złotych wskutek czego wybudowano, rozbudowano i przebudowano 317 km dróg w naszym województwie. W latach 2013 – 2017 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przekazano prawie 103 mln złotych oraz prawie 3 mln zł przekazaliśmy na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tym samym czasie przekazaliśmy 160 mln zł dla instytucji kultury – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

– Przychody ogółem wyniosły ponad 516 mln złotych, a koszty ogółem to 271 mln złotych. Zysk wyniósł zatem 245 mln złotych. Zaplanowane dochody budżetu w 2017 roku to po zmianach 526 888 903 zł a ich wykonanie wyniosło 513 842 947, a zatem 97,5%. Największy udział w dochodach miała subwencja ogólna, a następnie płatności z Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne oraz dotacje celowe. Odnotowaliśmy ponad 3-krotny wzrost wydatkowania środków unijnych. Wydatki budżetu według planu po zmianach to 538 807 192 zł, a ich wykonanie wyniosło 484 238 151 zł czyli 89,9%. Największy udział w wydatkach – aż 48% mają transport i łączność. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 29 mln złotych przy planowanym deficycie ponad 11 mln złotych i jest to bardzo dobry wynik. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biegłego rewidenta – dodała Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

– Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu województwa świętokrzyskiego i wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok – mówił przewodniczący tej Komisji, Krzysztof Dziekan.

Radni przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 rok oraz udzielili Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Do porządku obrad Sesji dodany został punkt dotyczący odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia. Złożył go Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radni zdecydowali o odwołaniu wiceprzewodniczącego Andrzeja Prusia z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Radni przyjęli również projekt uchwały podejmującej apel w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Zdecydowano również o bezpłatnym wstępie do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Przyjęta została także uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

– Mieliśmy do dyspozycji kwotę 100 tys. złotych na ten konkurs, został on już zakończony i w zdecydowanej większości złożone wnioski zostały przyjęte pozytywnie – mówiła w tym punkcie Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa.

Określony został również „Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”.

– Uchwała ta ma charakter wyłącznie porządkowy, eliminując nieaktualne zapisy, m.in. usuwamy zapisy dotyczące dodatku mieszkaniowego czy stanowiska kierownika internatu – mówiła członek Zarządu Agata Binkowska.

Sejmik przyjął również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wiślica.

– Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wystąpił do Zarządu Województwa właśnie z takim wnioskiem w związku z przebiegiem naszej drogi wojewódzkiej 751 by usankcjonować stan prawny ze stanem faktycznym – mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Przyjęta została również uchwała w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego.

– Samorząd województwa podkarpackiego planuje uruchomić połączenie kolejowe pomiędzy Rzeszowem a Sandomierzem. Logiczne i zasadne jest, aby był jeden organizator na całej linii kolejowej, dlatego decydujemy się na tę uchwałę. Burmistrz Sandomierza wraz z marszałkiem województwa podkarpackiego zwrócili się do nas z takim wnioskiem, argumentując, iż jest on bardzo ważny dla miasta i znacznie zwiększa jego atrakcyjność, przede wszystkim turystyczną – mówił Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Podczas obrad sesji radni przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

– Po przeanalizowaniu wniosków, jakie wpłynęły od gmin z terenu całego województwa, zakwalifikowaliśmy do dofinansowania 14 wniosków na łączną kwotę 500 tysięcy złotych. Pomoc, którą przeznaczymy, ma być kierowana do ochotniczych straży pożarnych na zwiększenie ich wyposażenia – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Radni przyjęli także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 37,30 m2 na terenie krytej pływalni, na okres 3 lat.

– Przeznaczeniem tych pomieszczeń do tej pory był sklepik spożywczy i z chemią gospodarczą. Obecna umowa wygasa 20 lipca i szpital nie przewiduje przeznaczenia tych pomieszczeń na inne cele. Środki uzyskane z najmu zostaną przeznaczone na potrzeby jednostki – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zmieniona została uchwała Nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

– Nie udało się w wyznaczonym czasie, a zatem do końca czerwca, wykonać wszystkich zadań określonych w harmonogramie likwidacji instytucji. Głównym powodem tego jest fakt, że Wody Polskie niestety nie przejmują lub przejmują z dużym opóźnieniem zadania i majątek ŚZMiUW. Przy naszej pełnej gotowości do tego procesu, po jego drugiej stronie nie udało się wyjaśnić wszystkich kwestii – wyjaśniał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Nowym terminem likwidacji tej jednostki jest marzec 2019 roku.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego listy rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

“To kolejny ważny punkt naszej sesji. Te granty zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wspieramy tych, którzy rozwijają naszą kulturę ludową i jednocześnie wieś” – mówił przed Sesją przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk.

– Zabezpieczyliśmy środki w wysokości miliona złotych. Na nabór odpowiedziało 90 gmin, składając 229 projektów, spośród których wybraliśmy 136 projektów. Niemal wszystkie projekty, które odpowiadały regulaminowi zostały uhonorowane dotacją, która nie mogła przekraczać 10 tysięcy złotych. Dotyczą one głównie budowy małych obiektów, zakupów inwestycyjnych, tworzenia szlaków pieszych czy placów zabaw. Wsparcie otrzymały 72 gminy – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radnym przedstawiona została również Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017: “Rekomendujemy, w związku ze starzeniem się społeczeństwa, podejmowanie działań na rzecz seniorów, domów pomocy społecznej, aktywizacji seniorów” – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Przyjęty został również projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.

– Stopa bezrobocia na koniec maja wynosiła w naszym województwie 8,4%, a liczba bezrobotnych to 44 729 osób – to najniższa wartość w historii województwa. 16% z tych osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Przyczynami poprawy sytuacji są dobra sytuacja makro i mikroekonomiczna przedsiębiorstw oraz realizacja inwestycji z udziałem środków europejskich. Najwyższa stopa bezrobocia była w powiecie skarżyskim i wynosiła 15,7% a najniższą miał powiat buski – 4,2%. W ciągu 5 miesięcy tego roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 8 138 osób – mówił Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Zmiany w budżecie województwa na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 przedstawiła Skarbnik Województwa, Maria Fidzińska – Dziurzyńska. Oba projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych.

Radni przyjęli także projekty uchwał w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono uchybień w działalności jednostek.