Anna Kucharczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju I Inwestycji Prezentuje Nowy Program Unijny.

Zbierają argumenty do negocjacji z Komisją Europejską

O potrzebie zgłaszania uwag i komentarzy przez mieszkańców województwa do prezentowanego nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 mówili dziś w Kazimierzy Wielkiej: Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Kazimierza Wielka jest już 10 miastem na mapie społecznych konsultacji, które zakończą się 8 listopada w Skarżysku-Kamiennej. Wnikliwe prezentacje proponowanych i negocjowanych z Unią działań, inwestycji oraz systematyczne przedstawianie wyników i kolejnych etapów rozmów samorządowcom, przedsiębiorcom i społecznościom danego regionu, ma się przyczynić do stworzenia jak najbardziej optymalnego programu regionalnego. Takiego, który by zaspokajał potrzeby mieszkańców i dążył do rozwoju całych społeczności i wyrównywania szans społecznych.

– Rozmawiając z Państwem zbieramy argumenty niezbędne do negocjacji z Komisją Europejską, która szczególnie bierze pod uwagę to, czego oczekują sami mieszkańcy. Im więcej uwag i komentarzy, tym nasza pozycja negocjacyjna jest lepsza. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczny kontakt z pracownikami naszego Departamentu Inwestycji i Rozwoju, którzy pomogą Państwu we wszystkim i zapiszą wszystkie sugestie – apelowała dyrektor Anna Kucharczyk.

Konsultacje, mają pokazać przede wszystkim, jakie są oczekiwania samorządowców, przedsiębiorców i społeczności danego terenu wobec propozycji programu regionalnego. Jakie typy inwestycji będzie można realizować i do jakich podmiotów będą skierowane. Stanowią również diagnozę problemów, z jakimi borykają się świętokrzyscy pracownicy, uczniowie, nauczyciele, lekarze, seniorzy i bezrobotni. Od sprawności samorządowców, przedsiębiorców i grup lokalnych będzie zależało, jak przebiegną ostateczne rozmowy z Unią Europejską i jak efektywnie region świętokrzyskie wykorzysta fundusze unijne.

Prezentacja programu regionalnego na lata 2021-2027 została podzielona na 3 panele. Główną część – inwestycyjną – zaprezentowała Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tego programu nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najważniejszym priorytetem dla Unii jest „Region przyjazny dla środowiska” i w tym działaniu Komisja stawia coraz wyższe wymagania. W działaniu 2.4 „Infrastruktura wodno-ściekowa” pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zbierają argumenty do negocjacji, gdyż Unia postawiła zaporowy warunek, aby w rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i budowie sieci wodociągowych wspierać aglomeracje liczące od 10 do 15 tysięcy mieszkańców. Tylko 7 miejscowości z całego województwa mogłoby się ubiegać o wsparcie finansowe z tego działania.

W priorytecie 4 „Dostępne Świętokrzyskie” 120 mln euro planuje się przeznaczyć na infrastrukturę drogową, a 20 mln euro na rozwój transportu zbiorowego i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Przy czym w priorytecie 4.1 będą realizowane jedynie obwodnice miast i drogi wojewódzkie, bez powiatowych. I tu Komisja Europejska chciałaby odwrócić finansowanie i dać na drogi jedynie 20 mln euro. Chce wspierać z kolei kolej i zakup taboru kolejowego oraz infrastrukturę kolejową, czyli np. budowę i modernizację dworców PKP.

W działaniu 5.3 „Infrastruktura ochrony zdrowia” ( 46 mln euro) Unia Europejska kładzie nacisk na poprawę dostępu do opieki na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich, a więc wzmocnienie roli POZ i opieki ambulatoryjnej – fundusze na doposażenie sprzętu do badań. Zarząd województwa będzie chciał również przekonać Komisję Europejską, aby dalej wspierała szpitale, bo takie są oczekiwania samorządowców i mieszkańców.

Nowy program unijny to także „inwestycje miękkie”, które prezentował Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono 4 priorytety, na łączną sumę 352 mln euro.

– To program nastawiony głównie na człowieka z problemami, ale również przeznaczony dla środowisk z różnymi deficytami. W jego ramach można finansować, bardzo dobrze odbierane, inicjatywy na organizowanie świetlic szkolnych dla młodzieży z trudnych rodzin. Jest to szeroka pomoc nastawiona nie tylko na wyrównywanie różnic w nauce szkolnej dla tych dzieci, ale również dla ich rodziców, którzy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Wszystko to w ramach priorytetu 9 “Usługi społeczne i zdrowotne”. Bardzo ważnym elementem realizowanego programu jest  również Priorytet 8 „Edukacja na wszystkich etapach życia”. W jego ramach będziemy chcieli wspierać: kształcenie kadr systemu edukacji  z kwotą 7 mln euro;  edukację przedszkolną  (8,7 mln euro); podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, w tym zajęcia pozalekcyjne na kwotę  14,4 mln euro.  Szczególny nacisk położymy na rozwój szkolnictwa branżowego , na co zostanie przeznaczona kwota 30 mln euro. W ramach tego działania będziemy chcieli podnieść również kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych –  podkreślił dyrektor Artur Potaczała.

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” omawiał Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w Opatowie – 4 listopada. Dzień później w Pińczowie i ostatnie spotkanie w Skarżysku-Kamiennej -8 listopada.

Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć