Informacje o projekcie

 

Krajowa Sieć reintegracji2
Krajowa Sieć Reintegracji

O PROJEKCIE

“Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”.

Pro­jekt pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego,  w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji POWER (POWR.02.05.00–00-0114/17) realizowany był przez Depar­tament Pomocy i Inte­gracji Społecznej, Min­is­terstwa Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej – LIDER, we współpracy z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie – PARTNER.

Podstawowym celem pro­jektu było wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych opar­tych na wielosektorowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć  w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej, obe­j­mu­ją­cych także obszar edukacji, kul­tury, pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej oraz sportu i rekreacji.

W projekcie wzięły udział instytucje z sześciu województw, tj. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej województw: Kujawsko – Pomorskiego, Lubelskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Zachodniopomorskiego. W stosunku do pierwotnych założeń projektu zmianie uległa liczba regionów, które biorą udział w realizacji zadań – nastąpiło zmniejszenie z 8 do 6 regionów.

Na ich terenie powstały 32 pilotażowe Kluby Integracji Społecznej  (KIS) prowadzące działania integracji społecznej zgodnie z opracowanym nowym profilem usług.

Do opracowania Modelu Krajowej Sieci Reintegracji powołana została reprezentacja krajowa KSR w skład której poza przedstawicielami sześciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej weszły podmioty zatrudnienia socjalnego (w tym Konwenty Klubów i Centrów Integracji Społecznej) oraz organizacje pozarządowe.

W ramach dzi­ałań pro­jek­towych został opracowany mod­el Kra­jowej Sieci Rein­te­gracji (KSR), który następnie został poddany testowaniu.

Obszar testu KSR objął swym zasięgiem 6 województw: Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie oraz Zachodniopomorskie.

Ponadto został utworzony Ośrodek Sek­torowej Ani­macji Rein­te­gracji (OSAR) działający przy Insty­tucie Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. OSAR pełnił funkcję koordynatora testu KSR, a także funkcje monitorującą działalność zespołów regionalnych animatorów. W ramach działalności OSAR organizowane były dyżury doradczo – konsultacyjne dla animatorów regionalnych (przez okres 12 miesięcy). Tematyka usług doradczych obejmowała zagadnienia związane m.in. z: MODELEM KSR, organizowaniem zajęć w KIS-ach zgodnie z wzorcem usług reintegracji społecznej i zawodowej, technikami animacji regionalnej możliwymi do zastosowania przy tworzeniu regionalnych platform współpracy z wykorzystaniem potencjału instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowia oraz sportu i rekreacji. Prowadzone  były działania edukacyjne, w tym szkolenia dla animatorów Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR).

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w celu wyłonienia organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do utworzenia klubu integracji społecznej,  w kwietniu 2019 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na wybór podmiotów, które utworzą 32 Kluby Integracji Społecznej zgodnie z wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych.

W ramach konkursu maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie jednego KIS wynosiła 60 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

W wyniku konkursu w województwie świętokrzyskim zostały wybrane organizacje pozarządowe, z którymi Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podpisało 9 umów na utworzenie nowych KIS na warunkach realizacyjnych projektu oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – (zestawienie poniżej).

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI LICZBA KIS – 9.

Lp. Instytucja tworząca/ organizacja pozarządowa KIS z siedzibą                              w miejscowości Data
utworzenia KIS rozpoczęcia działalności rejestracji
1 Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30,

26-026 Morawica

01.05.2019 01.06.2019 04.06.2019
2 Stowarzyszenie PROREW ul. Gimnazjalna 1,

26-052 Nowiny

01.05.2019 01.06.2019 04.06.2019
3 Stowarzyszenie Homo Politicus ul. Radomska 21,

27-200 Starachowice

01.05.2019 01.06.2019 05.06.2019
4 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica-Kolonia 90, 28-200 Staszów 01.05.2019 01.06.2019 30.05.2019
5 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” Chmielnik ul. Witosa 4,

26-020 Chmielnik

01.05.2019 01.06.2019 18.06.2019
6 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Kołłątaja 4,

25-715 Kielce

01.05.2019 01.06.2019 18.06.2019
7 Fundacja Pestka Wiejski Dom Kultury

Mostki 1

26-130 Suchedniów

01.05.2019 01.06.2019 04.06.2019
8 Fundacja Pestka ul. Targowa 18 pok. 916,

25-520 Kielce

01.05.2019 01.06.2019 04.06.2019
9 Fundacja Pestka Bęczków 193,

26-008 Górno

01.05.2019 01.06.2019 04.06.2019

 

Łącznie zostały utworzone 32 Kluby Integracji Społecznej (KIS) realizujące  nowy profil usług reintegracji społeczno-zawodowej na obszarze objętym testowaniem, tj. w województwach (MAPA nr 1):

  • kujawsko – pomorskim (3),
  • lubelskim (7),
  • pomorskim (4),
  • śląskim (6),
  • świętokrzyskim (9),
  • zachodniopomorskim (3).

 

Mapa

MAPA nr 1:  LICZBA NOWYCH KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Nowo powstałe  KIS-y objęte zostały wsparciem doradczym animatorów regionalnych – tworzących Zespoły Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR) w 6 Regionach. Animatorom zostały powierzone zadania inicjujące powstanie nowych KIS oraz lokalnej wielosektorowej współpracy instytucjonalnej, a także działalność Regionalnej Platformy Współpracy na obszarze danego województwa.

Liczba animatorów działających w danym regionie uzależniona była od liczby nowo utworzonych Klubów – MAPA nr 2.

Mapa

MAPA nr 2:  LIMIT REGIONALNYCH ANIMATORÓW

 

Każdy zespół ZRAR zobowiązany został do opracowania planu działań animacyjnych, opracowania rekomendacji sys­te­mowych i leg­is­la­cyjnych oraz zorganizowania spotkań Lokalnej Sieci Reintegracji (LSR – przedstawiciele nowego KIS oraz organizacji/instytucje, których głównym celem statutowym jest reintegracja lub świadczy usługi na rzecz osób reintegrowanych) oraz Regionalnej Sieci Reintegracji (RSR – przedstawiciele lokalnych LSR, a także organizacje/instytucje działające ponadlokalnie). W regionie świętokrzyskim odbyły się trzy spotkania robocze interesariuszy RSR.

Najważniejsze zadania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w projekcie:

  • konsultacyjne: m.in. przy opracowywaniu “Założeń i uwarunkowań modelu Krajowej Sieci Reintegracji” – udział w 4 spotkaniach konsultacyjnych, udział w 5 spotkaniach krajowego gremium KSR,
  • doradcze: m.in.

– współpraca przy doborze organizacji pozarządowych,

– współpraca przy tworzeniu tzw. Mapy Testu (gmin/ organizacji pozarządowych, gdzie mogą powstać nowe KIS),

– pomoc przy tworzeniu Regionalnych Platform Współpracy z udziałem nowych KIS,

  • współudział w rekrutacji do cyklu edukacyjnego (udostępnienie i umieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych, wskazywanie/rekomendowanie kandydatów),
  • reprezentacja w krajowym składzie KSR.

 

Krajowa siec reintegracji4
Krajowa Sieć Reintegracji