Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Obradować będą Komisje Sejmiku

W piątek 24 listopada br. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3) obradować będą cztery Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. O godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o godz. 10.30 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, o godz.12.00 Komisji Samorządu Terytorialnego, a o godz.13.00 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.
 3. Informacja o działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2022.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Przyjęcie informacji z przyznanych w 2023 roku stypendiach sportowych za szczególne osiągnięcia reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Sprawy różne.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LVIII/713/23 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXI/759/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 6. Informacja dotycząca bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 7. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/718/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr LXV/807/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2023 r.
 5. Omówienie sytuacji w spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
 6. Sprawy różne.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.