Dsc 0341

43,5 mln zł unijnego dofinansowania na opiekę nad osobami niesamodzielnymi – zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020

Teleopieka, usługi asystenckie, mieszkania wspomagane – to tylko część możliwości, jakie dają trzy tegoroczne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, ukierunkowane na rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi. Jak przygotować projekt, aby zdobyć unijne dofinansowanie? Niezbędne informacje będzie można uzyskać podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych w Kielcach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Warsztaty będą dotyczyły trzech konkursów z Podziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020. Dwa nabory wniosków zostały już ogłoszone – jeden z nich skierowany jest do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych (wartość dofinansowania projektów to 13, 8 mln zł). Drugi konkurs dotyczy trzech miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze: Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego, a wartość dofinansowania to 5,55 mln zł.
Trzeci konkurs, dotyczący obszaru całego województwa, zostanie ogłoszony w ostatnich dniach kwietnia br., a dofinansowanie wyniesie w nim ponad 24 mln zł.
Wszystkie te konkursy ukierunkowane są na rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), m. in. w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowo utworzonych lub już istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową. Ponadto można ubiegać się o dofinansowanie na usługi asystenckie, opiekuńcze i specjalistyczne, prowadzone np. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej itp.
Konkursy umożliwiają także rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych). Uzupełnieniem oferty konkursowej jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów osób niesamodzielnych lub starszych, w szczególności członków rodzin.
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, są dostępne na portalu RPOWŚ 2014-2020.
W trakcie warsztatów omówione zostaną regulaminy konkursów oraz kwestie finansowe, w tym najważniejsze zasady tworzenia budżetu projektu. Przedstawiciele Komisji Oceny Projektów z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią wymagania, stawiane projektom obejmowanym dofinansowaniem. Formuła warsztatów przewiduje również szczegółowe konsultacje dotyczące wszelkich wątpliwości oraz pytań, związanych z wybranymi zapisami we wnioskach o dofinansowanie.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Programowania, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.
Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.