Austriacki System Szkolnictwa Zawodowego PrzykŁadem Dla ŚwiĘtokrzyskiego (4)

AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniach 5-8 czerwca br. odbyła się misja wyjazdowa do Austrii, w której udział wzięli Grantobiorcy w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” reprezentujący środowiska szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, NGO oraz administracji i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości z regionu świętokrzyskiego.

W trakcie wizyty w Wiedniu uczestnicy spotkali się m.in. z reprezentantami Federalnej Izby Gospodarczej, Austriackiej Izby Pracy, Szkołą Zawodową przygotowującą do pracy w przemyśle, finansach i transporcie, instytucją doskonalenia zawodowego IPCenter, Austriacką Federacją Przemysłową, placówką doskonalenia zawodowego BAZ należącą do sieci BFI Vienna oraz ośrodkiem doskonalenia zawodowego ÖBB.

Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnego podejścia do kształcenia, praktyczne zapoznanie się z systemem szkolnictwa zawodowego obowiązującym w Austrii i zaczerpnięcie pozytywnych wzorców w ramach planowanych do wdrażania innowacyjnych modeli w regionie świętokrzyskim. Szczególną cechą austriackiego dualnego systemu kształcenia jest ścisłe powiązanie gospodarki z nauczaniem, gdzie obecnie 80 % zajęć to praktyka w zakładzie pracy a tylko 20% stanowią zajęcia teoretyczne w szkole, oraz przywiązanie dużej uwagi do specjalizacji kształcenia. To połączenie uznawane jest w całej Europie za wzorcowe i stanowi kluczowy czynnik sukcesu osiąganego przez Austrię.

Partnerem ponadnarodowym w projekcie jest Instytut Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland, który w kolejnym etapie projektu będzie ściśle współpracował w Grantobiorcami. Grantobiorcami w projekcie są: Forum Pracodawców w Kielcach, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zespół Szkół w Ożarowie, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w Kielcach.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Lokalizacja