Badania przemysłowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Badania przemysłowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 21.10.2015 do 19.11.2015.

 

Kto może składać wnioski?

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymogiem jest aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW) lub pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 4.1.4 wynosi: 200 000 000 zł w tym: 1) 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego)

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 21 października do 19 listopada 2015 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Inteligentny Rozwój:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój