Wybór strategii rozwoju lokalnego

Wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).  Wnioski o wybór LSR można składać w terminie od 1 do 30 grudnia 2015 r.

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 7.30 -15.30.

Formularz wniosku opracowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl

Ponadto na stronie internetowej www.prow.sbrr.pl zamieszczone są n/w informacje/dokumenty:

– sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;
– formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa);
– regulamin konkursu;
– dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR;
– źródła współfinansowania LSR

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.