Będą dyskutować o Strategii

Konferencja podsumowująca prace w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego odbędzie się 4 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej. Początek – godz. 10.00.

Podczas spotkania zaplanowano dyskusję, której celem będzie poznanie opinii różnych środowisk na temat aktualnych wyzwań oraz oczekiwań i potrzeb rozwojowych województwa.

Natomiast w dniach 5-8 listopada zaplanowano kolejne warsztaty Grup Roboczych ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, które dotyczyć będą  kluczowych elementów dokumentu: wizji, misji, celów strategicznych i odpowiadających im celów operacyjnych. Uczestnicy pochylą się również nad kryteriami wyboru projektów strategicznych oraz identyfikacją obszarów strategicznej interwencji województwa.

Wypracowane podczas warsztatów zapisy zostaną usystematyzowane, a następnie zaprezentowane w trakcie posiedzenia Zespołu ds. opracowania SRWŚ, które odbędzie się
18 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Zespół Świętokrzyskie 2030+ działa pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego, a w jego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych instytucji z regionu, w tym samorządów lokalnych, przedsiębiorców, organizacji związkowych i pozarządowych, izb gospodarczych oraz uczelni wyższych.