Dsc03712

Będą obradowały Komisje Sejmiku

Posiedzenia pięciu Komisji Sejmiku zaplanowano na czwartek, 21 czerwca. Głównymi tematami ich obrad będzie opiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 rok. Mowa będzie również o pomocy finansowej dla gmin czy połączeniu kolejowym Sandomierz – gr. województwa- Rzeszów/Stalowa Wola.

Kwestią sprawozdania finansowego z wykonania budżetu zajmą się wszystkie obradujące komisje Sejmiku. Wszystkie mają również w swoich harmonogramach przyjęcie planu pracy na drugie półrocze 2018 roku.

Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zajmą się kwestią zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa- Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego.

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Budżetu, radni zaopiniują projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o stanie realizacji umowy partnerstwa publiczno – prywatnego z Operatorem Infrastruktury dot. projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” oraz o stanie realizacji „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zostaną przedstawione podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Dwie komisje – Samorządu Terytorialnego i Budżetu i Finansów, będą również opiniować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim
a Gminą Wiślica.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zajmie się ponadto zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz 3. zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego listy rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

Przedstawione zostaną również podczas jej obrad informacja na temat “Realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego w roku 2017 oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.

Oprócz wyżej wspomnianych punktów, Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniuje również projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz wysłucha informacji dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2017 oraz realizacji projektów przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 r oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 37,30 m² na terenie krytej pływalni, na okres 3 lat.