Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Będzie obradować Komisja Samorządu Terytorialnego

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego odbędą się 23 czerwca 2021 r. o godz. 13.30.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
  3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
  4. Dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
  6. Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020.
  7. Sprawozdanie z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.
  8. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
  9. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.