Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00., będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
 4. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
 5. Dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2023.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych.
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 roku.
 13. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt telefoniczny z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, telefon 41 342 19 44.
Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.