Budynek Urzędu Marszałkowskiego przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach

Obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 9.30.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r., z uwzględnieniem zakresu działania Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
  3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa za 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.
  6. Powołanie członka zespołu ds. Opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 -2026.
  7. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2020.
  8. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2021 r.
  9. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.