Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Będzie obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 listopada w poniedziałek o godz. 9. Radni będą głosować m.in. nad protokołem z kontroli przeprowadzonej przez komisję w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i zajmą się przygotowaniem kontroli w innych jednostkach podległych województwu.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym (hybrydowo) – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020.
  3. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku.
  4. Przygotowanie kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w dobie pandemii SARS-CoV-2:
  • zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  • ustalenie składu zespołu kontrolnego.

5. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie realizacji wybranych inwestycji:

  • ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  • wybór inwestycji do kontroli szczegółowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.