Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

W czwartek będą obradowały Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

10 listopada odbędzie się posiedzenie 7 komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem posiedzeń będzie podjęcie decyzji w sprawie zdalnego trybu obradowania następnych posiedzeń komisji – w związku ze zmianą przepisów.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym (hybrydowo) – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Harmonogram komisji Sejmiku, które odbędą się w czwartek 10 listopada:

  1.  godz. 8:45 – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  2. godz. 9:30 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. godz. 11:00 – Komisja Budżetu i Finansów,
  4. godz. 11:45 – Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
  5. godz. 12:30 – Komisja Samorządu Terytorialnego,
  6. godz. 13:15 – Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
  7. godz. 14:00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
  3. Sprawy różne.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.