Andrzej Bętkowski Podczas Briefingu

Briefing Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

16 maja 2024 roku o godz. 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się II sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w VII kadencji. Porządek obrad i plan pracy radnych nakreślił na dzisiejszym briefingu przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski.

– Podczas najbliższej sesji zajmiemy się ukonstytuowaniem Komisji Sejmiku. Określimy minimalną i maksymalną liczbę radnych, wchodzących w skład komisji Sejmiku, ustalimy składy wszystkich komisji – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa, Sejmik jest zobligowany do utworzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w których skład muszą wejść przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

Przepisy Statutu Województwa Świętokrzyskiego ustanawiają ponadto 6 komisji problemowych:

  •  Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
  •  Komisja Budżetu i Finansów,
  •  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
  •  Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
  •  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  •  Komisja Samorządu Terytorialnego.

– Zajmiemy się także wyborem delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalimy wynagrodzenie marszałka – dodał Andrzej Bętkowski. 

W porządku obrad najbliższej sesji znajdą się również projekty zgłoszone przed 30 kwietnia br. przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a także Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, których pilne rozpatrzenie wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd dotyczą:

  1.  wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko kierownika Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego – w związku z upływem 6-letniej kadencji Marty Solnicy na stanowisku dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
  2. zmiany zapisów Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 roku – w zakresie dofinansowania poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu ciasta dla pszczół (dotychczas wskazany był zakup węzy pszczelej). Środki przeznaczone na ten cel w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2024 rok pozostają bez zmian – 115 tys. zł.

Galeria zdjęć