O budowie platformy regionalnej w ramach obszaru e-zdrowie

O budowie platformy regionalnej w ramach obszaru e-zdrowie

Informatyzacja służby zdrowia była tematem spotkania organizowanego przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele świętokrzyskich powiatów oraz szpitali, którzy dowiedzieli się na temat  możliwości pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które mają wspomóc realizację rządowego projektu „Polska Cyfrowa” w obszarze „e-zdrowie”. Na początku 2016 roku rozpoczął się II etap realizacji projektu.

 
Komitet Sterujący działający przy Ministerstwie Zdrowia ustalił wytyczne do działań w ramach obszaru „e-zdrowie”, czyli priorytetu inwestycyjnego 2c – „Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączania społecznego, e-kultury i e-zdrowia”. Aktualne wytyczne w czwartek, 5 maja, przedstawiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ.  Poinformowała także czemu będzie służyć regionalna platforma, która ma powstać w ramach projektu „Polska Cyfrowa”: – Celem projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Platforma ta miałaby za zadanie gromadzenie, analizę oraz udostępnianie zasobów cyfrowych medycznych. Powinna przede wszystkim stanowić podstawę do wymiany informacji między administracją publiczną a obywatelami i placówkami, które w tych zdarzeniach medycznych uczestniczą – mówiła Anna Nocuń. – Zawarte w platformie aplikacje i podsystemy umożliwiają usprawnienie planowania i realizacji świadczeń, monitorowanie sprawozdawczości i publikowanie informacji w ochronie zdrowia – dodała. Projekt działa w skali kraju, jednak wymagane jest skonstruowanie platformy regionalnej.

– Jest bardzo duży nacisk na tworzenie platform regionalnych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że tak dużej ilości informacji system centralny, działający na całą Polskę, nie byłby w stanie udźwignąć. Rozbudowa tego systemu może nastręczać wiele problemów, stąd Ministerstwo Zdrowia naciska na tworzenie własnych, regionalnych platform – mówił Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ. Wraz z Eweliną Gładki, pełniącą obowiązki dyrektora BSI, przedstawili założenia związane z budową regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiedzieli także na pytania uczestniczących w spotkaniu starostów oraz przedstawicieli świętokrzyskich szpitali, poinformowali także, że obowiązek dokumentacji elektronicznej zostanie wprowadzony do 2018 roku.

Konkursy w ramach RPO 1014-202, zakładające dofinansowanie działań z poddziałania 2c, zostaną prawdopodobnie ogłoszone w IV kwartale 2016 roku lub w I kwartale 2017 roku.