Oddziały Departamentu Kontroli i Audytu

Oddział Kontroli

Do zakresu działań Oddziału Kontroli należy m.in.:

W zakresie  kontroli:

 • opracowanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy,
 • koordynowanie kontroli prowadzonych przez departamenty urzędu,
 • monitorowanie wykonania przez departamenty urzędu rocznego planu kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych,
 • dokumentowanie czynności kontrolnych i wyników kontroli,
 • sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
 • zamieszczanie w BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji kontroli przeprowadzanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez organy zewnętrzne w urzędzie,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań ze wszystkich kontroli realizowanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez urząd i organy kontroli zewnętrznych,
 • współpraca z departamentami w czasie kontroli urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.

W zakresie kontroli zarządczej:

 • koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w urzędzie i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
 • koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko,
 • koordynowanie działań związanych z monitorowaniem celów i zadań kontroli zarządczej,
 • analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
 • analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej,
 • składanie sprawozdań Marszałkowi Województwa z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
 • koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej w urzędzie,
 • współpraca z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

Jednoosobowe Stanowisko ds. kontroli Systemów Sieci i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK

Do zakresu działań Jednoosobowego Stanowiska ds. kontroli Systemów, Sieci  i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK należy m.in.:

 • kontrola zgodności systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego prowadzonego za pomocą komputera z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
 • bieżąca kontrola funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej,
 • przeprowadzanie we współpracy z audytorami wewnętrznymi audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym,
 • administracja Bezpiecznym Stanowiskiem Komputerowym w BSO,
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, określonej w Globalnej Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

Oddział Audytu

Do zakresu działań Oddziału Audytu należy m.in.:

 • przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
 • realizacja zadań audytowych, zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • wykonywanie czynności doradczych służących usprawnianiu pracy urzędu  i wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
 • przedstawianie Marszałkowi Województwa obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych komórkach urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Stanowisko ds. organizacyjnych

Do zakresu działań Stanowiska ds. organizacyjnych należy m.in.:

 • obsługa administracyjno – biurowa departamentu,
 • prowadzenie spraw pracowniczych departamentu,
 • prowadzenie innej dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych departamentu.