Oddział Dróg

Kierownik Oddziału: Grzegorz Błaszczyk, e-mail: grzegorz.blaszczyk@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 51

W obszarze Oddziału znajdują się:

1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
3. realizacja zadań związanych z ustalaniem przebiegu i kategoryzacją dróg publicznych;
4. realizacja zadań dot. numeracji dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego;
5. realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym;
6. prowadzenie spraw związanych kontrolą oznakowania dróg wojewódzkich, prawidłowością zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zatwierdzonymi projektami czasowej, zmiennej i stałej organizacji ruchu oraz realizacji postanowień Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego;
7. współdziałanie z zarządami dróg oraz zarządami kolei dla zapewnienia prawidłowego umieszczania i utrzymywania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
8. współpraca z organami Policji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
9. udział w pracach, organizacja i przewodniczenie Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego, bezpieczeństwa ruchu w zakresie spraw związanych z prawidłową organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego;
10. dokonywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego i przygotowywanie w miarę potrzeb informacji w tym zakresie;
11. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.