Księga Rekomendacyjna

Grafika Projekt Liderzy Kooperacji

Księga Rekomendacyjna „Modele Kooperacji” to efekt pracy trzech makroregionów Polski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w partnerstwie z samorządami województw makroregionu wschodniego, reprezentowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Lider), Białymstoku, Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pracował nad modelem Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W Księdze Rekomendacyjnej zaprezentowano trzy modele:
• Model kooperacji dla gmin wiejskich
• Model kooperacji dla gmin miejsko wiejskich
• Model kooperacji dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Modele kooperacji w założeniach są odpowiedzią na potrzebę stymulowania rozwoju międzysektorowej, międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej współpracy o charakterze systemowym a tym samym budowaniu stałych partnerstw, które bazują na stałej współpracy instytucji, podmiotów i służb działających w środowisku lokalnym. Potrzeba opracowania modeli kooperacji wynikała z doświadczeń, wskazujących na konieczność angażowania instytucji i podmiotów działających w różnych obszarach lokalnej polityki społecznej.

Księga Rekomendacyjna

Lider Projektu herby województw biorących udział w projekcie