Centrum Usług Społecznych

Indeks 300x150

Centrum usług społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i instytucja lokalnej polityki społecznej. Możliwość tworzenia CUS wprowadza ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Ustawa nie nakłada na samorządy gminne obowiązku tworzenia CUS. Zawiera regulacje kierunkowe, pozostawiające duży obszar swobody w zakresie organizacji i funkcjonowania lokalnego systemu usług społecznych.

CUS to nowy element polityki społecznej, który ma ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności. W myśl założeń ustawy o CUS wsparcie usługowe ma być organizowane na poziomie lokalnym w sposób kompleksowy a zarazem spersonalizowany, zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania mieszkańców.

CUS to miejsce, w którym są dostępne usługi z różnych systemów zabezpieczenia społecznego: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od sytuacji finansowej.

Informacje o CUS dostępne są również na stronach internetowych:

Kancelarii Prezydenta RP:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/centrum-uslug-spolecznych
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/centra-uslug-spolecznych
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie:
https://www.ipiss.com.pl/centrum-uslug-spolecznych-od-koncepcji-do-wdrozenia-przepisow-ustawy

Zapraszamy również do lektury pisma Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej „Wiadomości Społeczne” dotyczącego centrów usług społecznych:
https://ptps.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Wiadomosci-Spoleczne-124-2021.pdf
oraz publikacji dotyczącej procesu deinstytucjonalizacji:
https://ptps.org.pl/nowa-publikacja-deinstytucjonalizacja-w-polityce-spolecznej-szanse-i-zagrozenia/

Pliki do pobrania:

Ustawa o CUS

CUS broszura 1- Dlaczego CUS

CUS broszura 2 – Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej

CUS broszura 3 – Zarządzanie usługami w CUS

CUS broszura 4 – Współpraca międzysektorowa w ramach CUS

CUS broszura 5 – Organizator Społeczności Lokalnej w CUS

CUS broszura 6 – Przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych

CUS broszura 8 – Asystentura rodziny w centrach usług społecznych

CUS broszura 9 – Reintegracja społeczna i zawodowa w centrach usług społecznych