Nowe działania w Projekcie w 2023 r.

Logotyp

Okres realizacji projekt partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” przez ROPS Kielce został wydłużony do 30.09.2023 r. W ramach nowych działań zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla kadry pomocy i integracji pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie:

  1. szkoleń kompetencyjnych CUS wraz z wizytą studyjną:
    • moduł I – zarządzanie i organizacja usług społecznych,
    • moduł II – opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych,
    • moduł III – organizacja społeczności lokalnej,
  2. szkoleń dla gmin/powiatów dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI).

Ponadto pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego.

Celem tych działań będzie edukacja kadry, wsparcie merytoryczne jst przy tworzeniu CUS oraz Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI), informacja dotycząca procesu deinstytucjonalizacji (DI)

Realizacja nowych zadań w Projekcie przyczyni się do podniesienia kompetencji i poszerzenia wiedzy kadry pomocy i integracji pomocy społecznej oraz poznania nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych w pomocy społecznej.

Logotyp Projektu Nowy