Plakat Konferencja

Debata pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa”

Debata pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa”, odbędzie się 12 grudnia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w godz. 12.00-15.30. Spotkanie skierowane jest do ekspertów z zakresu ekologii, nauczania, do jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przygotowują wieloletni projekt naukowo-badawczo-rozwojowy poświęcony tematyce edukacji środowiskowej, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Istotą projektu jest kształcenie i wychowanie społeczeństwa regionu świętokrzyskiego w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Obejmuje on aspekty: biologiczny, abiotyczny, sozologiczny i społeczny. Rezultatem projektu będzie wypracowanie powtarzalnego modelu nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz stworzenie zróżnicowanej oferty pobytów o charakterze edukacyjno-turystycznym w województwie świętokrzyskim, które będą mogły być realizowane w szkołach również po jego zakończeniu.

Projekt w dużej mierze nawiązuje do czterech filarów edukacji przedstawionych w raporcie opracowanym dla ONZ przez Jacques’a Delors’a w 1996 r.:

Filar 1. Uczyć się, aby żyć wspólnie – poszerzając wiedzę o historii, tradycji, duchowości, tolerancji oraz uczyć współdziałania i rozwiązywania konfliktów, m.in. przez pracę w grupie, pomaganie sobie nawzajem, opiekowanie się drugim człowiekiem.

Filar 2. Uczyć się, aby wiedzieć – poznając narzędzia służące do zdobywania wiedzy, pamiętając, że uczenie zdobywania wiedzy wymaga umiejętności koncentracji, wykorzystywania już posiadanej wiedzy i myślenia, celem uczenia jest osiągnięcie radości z rozumienia, odkrywania i posiadania wiedzy, co można osiągnąć przez odkrywanie, doświadczanie, zaciekawienie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.

Filar 3. Uczyć się, aby działać – rozwijając umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, nauczyć się współdziałania oraz komunikacji po to, aby człowiek umiał radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, pracować w zespołach i twórczo kształtować przyszłość, co można osiągnąć przez aktywność, eksperymentowanie, badanie, wykazywanie inicjatywy, kreatywność i odwagę.

Filar 4. Uczyć się, aby być – wspomagając rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny oraz duchowy jednostki zapobiegając odhumanizowaniu współczesnego świata, dążąc do tego, aby czuć się bezpiecznym, zdrowym, pomocnym, odczuwać i przeżywać, utrzymywać kontakty społeczne.

Głównymi celami debaty są:

  • zdiagnozowanie aktualnego stanu teorii i praktyki w zakresie edukacji środowiskowej w regionie świętokrzyskim,
  • identyfikacja problemów ograniczających zakres edukacji środowiskowej w regionie świętokrzyskim,
  • identyfikacja potrzeb i rozwiązań metodycznych (treści, strategii, metod i form) edukacji środowiskowej w regionie świętokrzyskim,
  • określenie roli władz samorządowych, podmiotów turystycznych, szkół, organizacji rządowych i pozarządowych w edukacji środowiskowej, zwłaszcza ekologicznej, prozdrowotnej i obywatelskiej,
  • rozpoznanie zakresu wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej nowych metod sprzyjających edukacji środowiskowej,
  • ocena celowości realizacji projektu: „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologicznaw Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”.

Prelegenci: dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN, dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK dr Cezary Jastrzębski, UJK Patronat honorowy: Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, prof. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK.