Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (31)

Zasłużeni dla regionu otrzymali odznakę honorową województwa świętokrzyskiego

Podczas uroczystej części XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz marszałek Andrzej Bętkowski wyróżnili Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego osoby i instytucje, które zasłużyły się dla naszego regionu.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona przez Sejmik Województwa w 2013 roku. Jest nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

W tegorocznej, szóstej edycji uhonorowani zostali:

Józef Dzikowski – Prezes Honorowy Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach. Inicjator powstania organizacji zrzeszających zesłańców na Sybir, przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału. Był m.in. inicjatorem upamiętnienia pamięci Sybiraków pochodzących z Kielc oraz ziemi kieleckiej oraz budowy Pomnika Sybiraków na Cmentarzu Starym, współorganizatorem licznych uroczystości, wystaw i przedsięwzięć mających na celu zachowanie pamięci o zesłańcach na Sybir. Ma wielki wkład w krzewienie wśród dzieci i młodzieży wartości patriotycznych.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (17)

Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach. Liczy 52 osoby; od 35 lat odgrywa niezwykle wartościową rolę kulturotwórczą, inspirującą młodych twórców, docenianą na arenie ogólnopolskiej i poza granicami kraju. Może się pochwalić znaczącym dorobkiem książkowym swoich członków (ok. 2tys. pozycji), którzy są laureatami licznych ogólnokrajowych nagród i konkursów, wielokrotnie byli odznaczani, m.in. Medalami Gloria Artis czy Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Kultury Polskiej. Związek Literatów Polskich jest organizatorem licznych wydarzeń: sesji i plenerów literackich, sympozjów, spotkań z pisarzami i miłośnikami literatury.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (19)
 

Robert Jaworski – społecznik i samorządowiec, od 13 lat burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Przez ten czas z powodzeniem wykorzystany został potencjał gospodarczo-kulturowo-historyczny gminy, m.in. zagospodarowany został Zamek Królewski, przeprowadzona rewitalizacja centrum miasta, odrestaurowane obiekty zabytkowe i sakralne, a turyści chętnie spacerują szlakiem „Śladami Króla Łokietka” i „Ścieżką Mnicha”. Przeprowadzane są remonty i termomodernizacje gminnych szkół, modernizowane świetlice wiejskie i remizy. Gmina została zwodociągowana w każdej miejscowości, w 90 procentach zmodernizowane zostały gminne drogi. Powodem do dumy jest nowoczesna hala widowiskowo-sportowa „Pod basztami”.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (20)

Krzysztof Lipiec – polityk: senator IV kadencji, poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 80-tych związany był z opozycją demokratyczną, działał m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w okresie stanu wojennego był internowany. Jego wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną, jest doceniane przez mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej w każdych kolejnych wyborach. Dzięki jego zaangażowaniu w ciągu ostatnich 4 lat, na Listę Pomników Historii trafiło osiem obiektów z województwa świętokrzyskiego, m.in. Bazylika w Wiślicy oraz jej skarby archeologiczne, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe czy Pałac Biskupów Krakowskich. Poseł Krzysztof Lipiec odegrał również dużą rolę w odzyskaniu praw miejskich przez Wiślicę, Łagów, Szydłów, Oleśnicę czy Pacanów. Dzięki jego staraniom do województwa świętokrzyskiego wróciły zawody European Rover Challenge.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (22)
 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie. To czołowy producent wyrobów mleczarskich w Polsce dysponujący nowoczesnym parkiem maszynowym, m.in. najnowszą w kraju serownią z warzelnią i solownią o mocach produkcyjnych 20.000 ton sera rocznie, tj. około 55 ton sera dziennie. Jest liderem sektora przemysłu spożywczego w województwie świętokrzyskim oraz wiodącym partnerem handlowym dla producentów mleka z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (24)
 

Mariusz Olszewski – poseł III kadencji Sejmu RP wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu obejmującym województwo kieleckie. Był przeciwnikiem reformy administracyjnej zakładającej powstanie 12 województw, bez Kielecczyzny. Powołał Komitet Obrony Województwa Kieleckiego „Moje Kielce-Nasza Kielecczyzna”, którego celem była organizacja mieszkańców naszego regionu dla jego obrony na mapie administracyjnej Polski. Organizował manifestacje, zbiórki podpisów w obronie zagrożonego likwidacją województwa kieleckiego. Zgromadził wokół siebie tysiące ludzi z różnych środowisk, zyskując szacunek i uznanie mieszkańców Kielecczyzny, pokazując że na czas walki o województwo, kwestie regionalne są ważniejsze niż ogólnokrajowe podziały polityczne.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (26)
 

Caritas Diecezji Kieleckiej. To największa organizacja charytatywna w regionie. W tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. W tym czasie powstało ponad 70 różnego rodzaju placówek niosących pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym, utworzone zostały dwa hospicja, świetlice środowiskowe, przychodnie, stołówki charytatywne, przedszkola, a także schroniska dla bezdomnych, samotnych matek i ofiar przemocy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ponad 30 tysięcy potrzebujących. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu prawie 1000 pracowników i niemal 3 tysięcy wolontariuszy. Instytucja organizuje zbiorki żywności, np. „Kromka chleba dla sąsiada” oraz szereg cyklicznych akcji, takich jak: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Pola Nadziei”.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (27)
 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice. Ważne miejsce na gospodarczej mapie regionu świętokrzyskiego, gdzie rodzi i rozwija się biznes. W ciągu 22 lat jej funkcjonowania, przedsiębiorcy zainwestowali na terenie strefy ponad 2,8 mld złotych, z czego ponad miliard w ciągu ostatnich trzech lat. Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych wynosi ponad 700 hektarów. Największy obszar przemysłowy strefy, o powierzchni 170 hektarów, znajduje się w Starachowicach. Strefa jest głównym ośrodkiem obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej. SSE Starachowice wspiera działalność kulturalną, ekologiczną, sportową oraz naukową. Jest inicjatorem i współorganizatorem European Rover Challenge – międzynarodowych zawodów robotycznych – największych zawodów w tej branży na świecie.

Zasłużeni Dla Regionu Otrzymali Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego (30)